Scroll Top

Covid injectie-doden worden niet geregistreerd (Bert Egberts)

oversterfte 1
Covid injectie-doden worden niet geregistreerd

Bert Egberts (gepensioneerd huisarts)

In ons land overlijden duizenden mensen direct of indirect door de Covid-19 injecties, maar dat is niet terug te vinden in de CBS-statistieken (Centraal Bureau voor de Statistiek). Een zeer belangrijke doodsoorzaak sinds het starten van de Covid-19 injecties wordt dus bewust uit de grafieken geweerd.
W

anneer iemand is overleden, moet er altijd een lijkschouwing plaatsvinden. Het doel hiervan is om te onderzoeken of een verklaring van overlijden kan worden afgegeven. Volgens de wet mag zo’n verklaring worden afgegeven door een behandelend arts, of door een gemeentelijk lijkschouwer (forensisch arts), maar ook een dienstdoende waarnemend arts is hiertoe gerechtigd.
Allereerst moet door de arts onderscheid gemaakt worden tussen natuurlijke- en niet-natuurlijke dood (moord, ongeval, zelfdoding, euthanasie). Hier doet zich al meteen de eerste misleiding voor: kan een arts met honderd procent zekerheid dit onderscheid maken? Daarover later meer.
De gemeentelijk lijkschouwer moet gewaarschuwd worden bij een niet-natuurlijke dood en bij de dood van een minderjarige, en deze forensisch arts neemt zo nodig contact op met de officier van Justitie.
Wanneer de arts van een natuurlijke dood uitgaat, dan is het zijn of haar taak om een verklaring van overlijden af te geven. De inhoud van die verklaring is wettelijk bepaald en wordt ook wel de A-verklaring genoemd. Daarnaast moet ook de doodsoorzaak-verklaring, de B-verklaring, ingevuld worden en deze wordt in een gesloten enveloppe gedaan. Beide verklaringen worden door de begrafenisondernemer afgegeven op het gemeentehuis en de desbetreffende ambtenaar stuurt de B-Verklaring in de nog steeds gesloten enveloppe door naar het CBS.

Het probleem zit hem niet in de A-verklaring; hier worden NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) vermeld, datum van overlijden en dat het een natuurlijke dood betreft. Bij het invullen van de B-verklaring gaat er veel mis, de tweede misleiding, want op de Nederlandse B-verklaring moeten bij natuurlijke dood de ziekte die rechtstreeks de dood tot gevolg had ingevuld worden, evenals ziekten die hebben geleid tot de doodsoorzaak. Bij de B-verklaring moeten verschillende zaken ingevuld worden die bij de meeste artsen verwarring stichten vanwege hun onduidelijkheid. Het gaat daarbij om ziekten die niet in causaal verband staan met de ziekte die rechtstreeks de dood tot gevolg had. Deze laatste formulering “zonder causaal verband” is volgens de wetten van de logica – en ook juridisch gezien – een tegenstrijdigheid van termen. Deze misleidende registratie is tot stand gekomen met het automatisch coderen van het B-formulier, waarmee het CBS in 2013 is gestart. Registratie op detailniveau is mogelijk geworden door gebruik te maken van een internationaal vastgesteld algoritme. Een struikelblok daarbij is het begrip ‘doodsoorzaak’, omdat het voor meerdere interpretaties vatbaar is.

oversterfte 1

Obductie is noodzakelijk om de doodsoorzaak vast te stellen. Ook al ligt de doodsoorzaak nog zo voor de hand, bijvoorbeeld kanker, hartinfarct, hersenaandoening, dan hoeft de desbetreffende persoon er niet aan overleden te zijn. Een schouwarts is bij het vaststellen van de doodsoorzaak aan het gissen, het is dus nattevingerwerk, en hij/zij weet dit. Klinisch en forensisch patholoog Dr. Frank van de Goot noemt dit “een wettelijke verplichting tot meineed”. Per jaar sterven in Nederland 150.000 mensen. In 1994 werden 9812 medische obducties gedaan en in 2013 nog maar 3785, dus minder dan de helft. Met andere woorden, van vrijwel alle overleden Nederlanders weten we niet de exacte doodsoorzaak.
Prof. dr. Bela Kubat, hoogleraar forensische pathologie en één van de vijf forensisch pathologen in Nederland, stelt dat door het geringe aantal obducties veel gevallen van moord en doodslag niet worden opgemerkt. Obductie is niet alleen noodzakelijk om de ware doodsoorzaak vast te stellen, maar eveneens zeer waardevol om injectieschade te kunnen bewijzen, het effect te weten van nieuwe dure chemokuren, en op het spoor te komen van familiaire aandoeningen.

Sinds maart 2020 wordt de burgerbevolking door de gevestigde media dagelijks figuurlijk doodziek gemaakt met de opsomming van het aantal doden door corona. Bij geen van deze gevallen is er bewijs dat corona de oorzaak van het overlijden is geweest. Natuurlijk zijn er mensen aan corona overleden, net zoals bij influenza, maar er zijn ook mensen overleden waarbij de doodsoorzaak werd toegeschreven aan corona, alleen maar omdat zij positief werden bevonden door de volslagen onbetrouwbare PCR-test. Eénmaal corona, dan óók doodsoorzaak corona. Men gooit het allemaal op één hoop. Bij deze overledenen wordt geen obductie gedaan.

Belangrijk om te weten is dat sinds begin 2021 in de wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is vastgelegd dat nabestaanden toestemming moeten geven voor obductie, maar ook dat het obductierapport onder het medisch beroepsgeheim valt. Dat betekent dat in principe geen informatie uit dit rapport aan nabestaanden verstrekt mag worden.

Wel mag de arts mondeling informatie geven over de uitkomsten van de obductie. Inzage door nabestaanden in het gehele rapport kan alleen als de overledene in een wilsverklaring daarvoor toestemming heeft gegeven. Vanzelfsprekend komt het hoofdstukje kosten/baten analyse hier ook om de hoek kijken. Wanneer op jaarbasis 150.000 obducties worden gedaan, zal het om een bedrag gaan van 100 miljoen euro. De totale kosten van de gezondheidszorg in Nederland bedroegen in 2021 49 miljard euro. De obductiekosten zouden dan op slechts 0,2% van dit bedrag neerkomen. Wat we daarvoor terug zouden krijgen is een schat aan informatie, die helemaal ten goede komt aan onze gezondheidszorg.

Dr. Frank van de Goot doet daarom het voorstel de zorgverzekering niet te stoppen – zoals nu gebeurt – bij het overlijden, maar bij de uitvaart. Dan vormt de obductie geen financieel struikelblok. Ook meent hij dat tijdens de arts-opleiding meer aandacht besteed moet worden aan het enorme belang van een obductie, voor zowel de familie als de wetenschap. Tenslotte is hij van mening dat een maatschappelijke discussie gestart moet worden, opdat wij als mensen van vlees en bloed een obductie normaal gaan vinden, en begrijpen dat het niets te maken heeft met goed of slecht, of moord. Bij gezondheidszorg gaat het om zekerheid. Maar het CBS wil deze grote misleiding in stand houden om te kunnen blijven manipuleren. Het is vooralsnog overduidelijk dat bij de registratie van doodsoorzaken de burgerbevolking thans onvolledig en foutief wordt geïnformeerd. Zeker in de gecreëerde Covid-19 ‘pandemie’ versterkt deze misleiding bij de niet-wakkeren de waan dat dit virus dodelijk is, terwijl door obductie aangetoond zou kunnen worden dat er vooral sprake is van injectie-doden.

Gezond Verstand thuis ontvangen?
Doe mee en ontvang 24x per jaar Gezond Verstand thuis. Als abonnee krijg je toegang tot alle edities (online) én het ledenforum. Met jouw bijdrage ondersteun je de onafhankelijke journalistiek en berichtgeving voor en door Nederlandse burgers.

Maar als we alle cijfers samenvoegen, dus de absolute getallen van het CBS, de daaruit resulterende sterfte op grond van de statistieken uit het verleden (gecorrigeerd naar bevolkingsgroei) minus de corona-overlijdens, dan resteert nog altijd een extreem forse sterfte. In het eerste coronajaar, toen nog geen Covid-inenting bestond, was de kans om te overlijden aan corona erg laag, namelijk 0,1%. Men kon dus nog niet spreken van oversterfte, temeer omdat de overledenen vrijwel allemaal kampten met onderliggende aandoeningen.

In 2022 wordt nu al 24 weken lang een ongekende en nog nooit eerder vertoonde oversterfte geconstateerd. In officieel Nederland kraait daar geen haan naar. Zuivere cijfers zijn niet te vinden, en dus rest niets anders dan gebruik te maken van de CBS-cijfers en het aantal mensen dat overleden is aan corona, van die cijfers af te trekken, wetende dat daar nog altijd overledenen tussen zitten die niet áán maar mét corona zijn overleden. En dan ontstaat plots een heel bizar beeld. De conclusie van het onderzoek is zeer verontrustend. We kunnen geen oorzaak vinden voor de oversterfte van tenminste 3.400 personen. Alles duidt erop dat deze mensen gestorven zijn aan de gevolgen van de pseudovaccinaties, maar dat wordt niet erkend. De conclusie mag onontkoombaar worden genoemd wanneer men ziet dat er een plotselinge stijging in de oversterfte plaatsvindt onmiddellijk na de start van de boosterprikcampagne.

In sommige buurlanden wordt iets meer duidelijkheid gegeven: er zijn veel meer vormen van agressieve kanker die binnen enkele weken tot overlijden leiden, veel meer fatale hersenbloedingen, plotselinge hartstilstanden en -infarcten en te vroeg geboren baby’s waarbij de placenta heeft losgelaten waardoor het kind uiteindelijk komt te overlijden. In die landen wordt beter geregistreerd, en die gegevens bevestigen de constatering van een kolossale vaccinatieschade. Wij horen hetzelfde van specialisten uit ziekenhuizen in Nederland, begrafenisondernemers en overbelaste crematoria.

Alles lijkt erop dat vooral in Nederland sprake is van een willens en wetens toedekken van zeer verontrustende gegevens omtrent de oorzaken van de oversterfte. Door uitgebreid internationaal onderzoek weten wij inmiddels dat deze oorzaken in de ingeënte spike eiwitten te vinden zijn. Deze zeer giftige spike eiwitten verspreiden zich door het gehele lichaam van de ingeënte persoon en richten daar op korte zowel als op lange termijn schade aan. Ook de Pfizerrapporten die openbaar zijn gemaakt, bevestigen dit.

Je las een artikel uit:
Gezond Verstand nummer 47
Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.