Scroll Top

Oversterfte en het negeren van massamoord (Peter Pilon)

bill gates
Oversterfte en het negeren van massamoord

Peter Pilon

Het wordt bewust naar de achtergrond gedrongen, maar onverwachts begint het nieuwe jaar met een ogenschijnlijk onbelangrijk bericht dat de oversterfte het geboortecijfer heeft ingehaald; er sterven in Nederland meer mensen dan dat er geboren worden. Dat is een unieke gebeurtenis, iets dat zich nog niet eerder in de statistieken heeft voorgedaan. In totaal zijn in de laatste week van 2022 3.981 sterfgevallen gemeld. Dat is grofweg 600-1000 meer overledenen dan men zou verwachten, dus zo’n 15% tot 30%. Het is een trend die zich verergert, want in de weken daarvoor lag het percentage op 10% -15%.
M

en verwacht al niet meer dat alle alarmbellen opnieuw afgaan en de overheid die deze cijfers beheert onmiddellijk overgaat tot grootschalig onderzoek, want al meer dan een jaar wordt er een structurele oversterfte geconstateerd, waarbij steeds wordt geconstateerd dat niemand er een verklaring voor heeft. In de tunnelvisie van het verkeerde denken gaat men door met mogelijke oorzaken geven, zoals uitgestelde zorg, en met absurde argumenten als toename van CO2 uitstoot en vlees eten, die beide schadelijk voor de gezondheid zouden zijn.

Een overheid die willens en wetens weigert onderzoek te doen naar een van de meest significante verschijnselen op het gebied van de volksgezondheid, in dit geval een oplopend sterftecijfer, is misdadig. Er was weliswaar een gesubsidieerd onderzoek opgedragen aan CBS en RIVM, maar dit is te vergelijken met een stroper die de jachtopziener betaalt. Redenen van privacy worden opgeworpen als oorzaak om het vrijgeven van cruciale data te weigeren. Maar wanneer buitenproportionele situaties zich voordoen, zoals een ‘onbegrepen’ structurele toename van sterfte onder de bevolking, is zulke bescherming ondergeschikt aan een onderzoek. Trouwens ieder onderzoek kan men voldoende anonimiseren om toch zichtbare resultaten te verkrijgen.

Maar onze corrupte regering is bezig haar ideologie en de fouten en consequenties van haar beleid te verdoezelen en negeert een sterftecijfer waarvan de oorzaak al massamoord genoemd mag worden. Er bestaat geen terminologie voor zulk omvangrijk crimineel overheidsgedrag dat zich nooit eerder op deze manier in de wereld heeft voorgedaan. Omdat integere onderzoeksjournalistiek niet meer bestaat, komt het publiek dit niet te weten. Het mag toch op zijn minst als merkwaardig worden aangemerkt wanneer aan het eind van 2022 cijfers van de WHO bekend worden gemaakt over wereldwijd meer dan 610 miljoen ernstige meldingen van bijwerkingen ten gevolge van de zogenaamde coronapandemie, waarbij 6,4 miljoen mensen zouden zijn overleden, waarvan 3,5 miljoen als gevolg van de inentingen, en dat dit niet in de media wordt genoemd. Het zijn de cijfers van overheden die geen rekening houden met het feit dat de diagnose van veel overleden mensen niet injectie-gerelateerd zouden zijn omdat men de gevolgen van de coronaspuiten niet erkent.

Als we afgaan op officiële cijfers, heeft ca 67% één of meer van de zeer controversiële injecties ontvangen. Van klokkenluiders bij instanties die injecties toedienen, en bij de fabrikanten van het middel dat frauduleus als een vaccin wordt aangeboden, weten we dat er een grote variëteit bestaat met betrekking tot de inhoud van de ampullen. Deze bronnen hebben ook gemeld dat vanwege de sneltreinvaart van productie, het met de controle op wat er tenslotte in de ampullen terechtkomt zeer slecht is gesteld. Het moge ook duidelijk zijn dat een noemenswaardig aantal van de spuitjes niet de gevaarlijke ingrediënten bevatten, waardoor een groot aantal mensen die de prik hebben ontvangen nog kunnen blijven beweren dat ze er niet op achteruit zijn gegaan. Van immunologen weten we dat de gevolgen van de gevaarlijke injecties jaren later alsnog kunnen optreden. Op basis van alles wat we al wel te weten zijn gekomen, mogen we concluderen dat we hier met een vooropgezet plan te maken hebben dat zijn weerga in de geschiedenis niet kent.

Gezond Verstand thuis ontvangen?
Doe mee en ontvang 24x per jaar Gezond Verstand thuis. Als abonnee krijg je toegang tot alle edities (online) én het ledenforum. Met jouw bijdrage ondersteun je de onafhankelijke journalistiek en berichtgeving voor en door Nederlandse burgers.

Zoals al eerder in dit blad is vermeld, hebben de giftige spike-eiwitten het genitale systeem – zowel de eierstokken als de testikels – als een van de voorkeurslocaties. Dat resulteert in de zogenaamde ‘ondergeboorte’ (er worden minder kinderen geboren dan normaal). In Nederland is  ondergeboorte reeds vorig jaar opgemerkt, en nog prominenter in Zweden en Duitsland. En dan komen we bij het bericht dat de oversterfte voor het eerst het geboortegetal overtreft. Een zogenaamd Totenkreuz, oftewel ‘Kruis des doods’. Dat is dan een verschijnsel dat droevig genoeg past in de eerdergenoemde ideologie, want ondergeboorte en oversterfte zijn twee instrumenten om de wereldbevolking te reduceren. Samen vormen ze een tweesnijdend zwaard en het mag bekend zijn dat het WEF – en anderen – deze reductie van de wereldbevolking wensen te bevorderen.

Er zijn echter ook een aantal hoopgevende berichten.
Een van de in het oog springende aspecten van de oversterfte is de toename van plotselinge dood, dat altijd een zeer ingrijpend gebeuren is voor de onmiddellijke omgeving. Van de pers krijgen we inmiddels te horen dat veel sporters, maar ook andere bekendheden en zelfs kinderen plotseling stierven zonder aanwijsbare oorzaak. Recent onderzoek toont aan dat men toch verbanden gaat leggen. Het aantal mensen dat inmiddels gelooft dat die plotselinge sterfgevallen het gevolg zijn van de coronaprik, nadert de 50%, waarvan 28% er vrijwel zeker van Slechts 17% ontkent ten stelligste dat de plotselinge dood iets te maken heeft met de coronaspuit (Rasmussen Reports USA December 2022). Ook onder de Nederlandse bevolking worden steeds meer vragen gesteld, ook al worden die niet in de media weergegeven.

Steeds meer patholoog-anatomen slaan alarm, omdat zij sterk afwijkende bevindingen hebben, die nooit eerder werden gezien. Gerenommeerde Duitse patholoog-anatomen waarschuwden al eerder. Met name bloedklontering in cardiovasculair weefsel wordt microscopisch aangetoond en kan uitsluitend worden veroorzaakt door spike-eiwitten en nanopartikels. Er blijkt geen enkel protocol te bestaan over hoe om te gaan met een overledene waarvan men het vermoeden heeft dat de coronaprik de doodsoorzaak zou kunnen zijn. Daarnaast is al geconstateerd dat er een onverklaarbare toename van kanker is (zgn. turbo kankers) en niet te vergeten de neurodegeneratieve afwijkingen. Dit zijn constateringen die zich laten vertalen in een oversterfte.

De nijpende vraag is hoelang medici blijven  vastzitten in hun protocollaire denken en hun eed van Hippocrates minder belangrijk achten dan de zekerheid van hun baan of het meegaan met de heersende mening. Zij zullen als eersten moeten opstaan en moeten vaststellen dat al die plotselinge sterfgevallen nader onderzocht moeten worden, om zo tot de conclusie te kunnen komen dat er een moordende activiteit heeft plaatsgevonden, waaraan zij deelgenomen hebben en die geheel in strijd is met de eed die zij als medici hebben afgelegd. De meesten van hen zullen misschien naïef en te goeder trouw gehandeld hebben, maar al de ons nu omringende signalen moet hen toch tot nadenken stemmen. Dat zagen we destijds immers ook met het varkensgriepvaccin en iedereen herinnert zich nog het Softenon proces. De varkensgriep – ook wel Mexicaanse griep genoemd – leidde in 1976 tot massale vaccinaties in de USA, waarbij echter bleek dat de vaccinaties niets deden en er ernstige bijwerkingen optraden. Het vaccinatieprogramma werd toen direct stopgezet.

Je las een artikel uit:
Gezond Verstand nummer 57
Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.