Scroll Top

Het ruimen van een deel van de mensheid is begonnen (Annechien van Blom)

Nummer 54
Het ruimen van een deel van de mensheid is begonnen
Annechien van Blom
Het ruimen van een deel van de mensheid is in gang gezet. Het is een doelbewuste door mensen gefabriceerde calamiteit, die het voortbestaan van de mensheid zoals wij die hebben gekend in gevaar brengt, en het einde van de westerse beschaving kan gaan betekenen. Het is massamoord op wereldschaal; een misdaad te gigantisch om door ons voorstellingsvermogen te worden verwerkt. In zijn geheel valt het niet te bevatten, en we hebben er geen geschikte woorden voor. Deze zelfgemaakte catastrofe mikt op een dramatische vermindering van de wereldbevolking. Een getal dat Bill Gates, aanvoerder onder de belangrijkste aanstichters, herhaaldelijk heeft genoemd, is 2 miljard mensen. Als die kunnen worden afgetrokken van de huidige 7,5 miljard, dan levert dat, in zijn woorden, een meer leefbare wereld op.
H

et ruimen voltrekt zich in stilte. Deze stilte is een van de belangrijkste aspecten waardoor de ruiming voortgang kan vinden. Gezaghebbende stemmen van geestelijke prominenten, medische autoriteiten, leidende filosofen, waarvan men zou verwachten dat zij massamoord op wereldschaal met ultieme afkeur te berde zouden brengen, verdienen aandacht vanwege hun massale afwezigheid.
Uitzondering hierop is een Belgische vaccinedeskundige van naam, Geert Vanden Bossche. Hij luidde al vanaf de eerste prikken de noodklok over de frauduleus als vaccins aangeboden mRNA injecties als zijnde levensgevaarlijke vernietigers van het natuurlijke immuunsysteem. Nu waarschuwt hij – als één van de moedigste specialisten op zijn gebied – voor een einde der tijden, vanwege nieuwe griepgolven en de gevolgen van de door de injecties veroorzaakte VAIDS (vaccin geïnduceerd defect immuunsysteem, waarvan AIDS de meest bekende vorm is). Elke griepgolf zal virulenter worden, waardoor levensverlies enorm zal toenemen, omdat er onder de ge-injecteerden geen immuniteit meer zal bestaan. Vanden Bossche meent dat ongevaccineerde kinderen als enigen de toekomst voor de mensheid zullen zijn, samen met de mensen van reproductieve leeftijd die geen injecties hebben aanvaard. Zij zullen de aangetaste delen van de wereld opnieuw moeten gaan bevolken.

De wereldberoemde microbioloog Sucharit Bhakdi, ontvanger van talloze wetenschappelijke prijzen en een van de eerste topartsen die waarschuwde voor de dodelijke en slopende effecten van wat er plaatsvindt, legt uit dat wanneer de injecties het hart of de hersenen bereiken, deze organen onherstelbaar beschadigd zullen raken omdat de spike -eiwitten bijvoorbeeld de kleinste haarvaten van de hersens bereiken, waardoor deze afsterven. Bhakdi citeert een aantal gerenommeerde collega’s, zoals Ryan Cole en Mike Yeadon, die verwachten dat de frauduleus als vaccins aangeboden stoffen “de mensheid zullen gaan vernietigen.”
Het is aannemelijk dat wanneer de sterk toegenomen oversterfte en ondergeboorte eenmaal door een groter publiek in het kader van massamoord gezien gaat worden, dit onvermijdelijk vergelijkingen zal oproepen met het bekendste geval van massamoord middels medische experimenten; dat van de Nazi vernietigingskampen, bekend onder de naam Holocaust. Maar afgezien van het feit dat daarbij een duivels regime als de schuldige kon worden aangewezen, zullen de slachtoffers van wat nu gebeurt in numeriek opzicht die van de Holocaust onvoorstelbaar ver overtreffen.

De massamoord-misdaad die zich nu voltrekt, heeft een voorgeschiedenis in de vorm van een tot nu toe praktisch onuitvoerbare eugeneticafantasie; de verwijdering uit de samenleving van verstandelijk beperkten en ernstig lichamelijk gehandicapten. Ideeën omtrent de noodzaak de omvang van bevolkingen te controleren, borduurden voort op een in 1798 gepubliceerde invloedrijke theorie van Thomas Malthus, die ervan uitging dat de mensheid nooit voldoende voedsel kon produceren om aan de bevolkingsgroei tegemoet te kunnen komen. Omstreeks eind 19e en begin 20e eeuw werd eugenetica besproken in respectabele kringen. Opvallende en radicale voorstellen hieromtrent kwamen van John D. Rockefeller, in die tijd de rijkste man ter wereld. Middels de door hem gestichte Rockefeller Foundation heeft hij een blijvend effect gehad en mag hij worden gezien als de voornaamste bron van inspiratie van hetgeen wij momenteel meemaken. Onder zijn leiding en financiële steun voor de verspreiding van deze obsessieve denkbeelden, beschouwden de eugenetici zo’n 15 miljoen Amerikanen als ‘zwakzinnig’ en ‘onwenselijk’, en wilde men deze 10 procent van de bevolking, als “reproducerenden van menselijk leven” – naast verplichte sterilisatie – simpelweg “uitvagen”.

Gezond Verstand thuis ontvangen?
Doe mee en ontvang 24x per jaar Gezond Verstand thuis. Als abonnee krijg je toegang tot alle edities (online) én het ledenforum. Met jouw bijdrage ondersteun je de onafhankelijke journalistiek en berichtgeving voor en door Nederlandse burgers.

Vanwege de medische experimenten in Nazivernietigingskampen werd eugenetica nadien een taboe onderwerp. Maar de ontvolkingsagenda bleef voortbestaan onder de meer sociaal aanvaardbare benamingen ‘populatie controle’ of ‘familieplanning’. Zorgen betreffende overbevolking met een sterk eugenetische inslag kwamen pas weer in de publiciteit terug met de publicatie van The Population Bomb in 1968, geschreven door Paul Ehrlich, onder auspiciën van de door de Rockefeller Foundation betaalde ‘Club van Rome’. Ehrlich deed denken aan Malthus met zijn these dat de bevolkingsgroei groter zal zijn dan de groei van agrarische productie. Dat betekende dat er strenge limieten gesteld moesten worden aan de voortplanting. Hij stelde een aanzienlijke lijst van maatregelen op om die ontvolkingstheorie te kunnen verwezenlijken, waaronder verplichte sterilisatie, met als ultieme maatregel het uithongeren van die delen van de bevolking die zich niet hielden aan de bepalingen van hun overheid.

De Rockefeller Foundation heeft door de jaren heen een leidende rol gespeeld in de veronderstelling dat de mens moet worden gezien als een bederver van de Aarde (de notie van de CO2 menselijke uitstoot als veroorzaker van de veronderstelde klimaatverandering is ook van de Rockefeller’s afkomstig). Er bestaan veel stichtingen die gelieerd zijn aan de Rockefeller Foudation, waaronder de ‘Club van Rome’, die in 1972 een nauwelijks verholen ontvolkingstheorie bevorderde met een studie onder de titel The Limits to Growth. Deze studie bepleit radicale de-industrialisering van de wereld om de wereld te redden; hetgeen echter onvermijdelijk ook vele mensenlevens zal gaan kosten.

Wat in de tijd van John D. Rockefeller niet kon worden verwezenlijkt wat betreft uitdunning van de wereldbevolking, moest wachten op de verregaande corruptie van binnenlandse Amerikaanse instanties en van supranationale organisaties als de WHO; een corruptie voldoende omvangrijk voor de tot wasdom gekomen categorie van super multimiljardairs, om met hun financiële middelen directe macht te kunnen kopen, waarmee de bestaande machtscontrole instanties konden worden omzeild. De belangrijkste machtscontrole instantie die moest worden uitgeschakeld was de vrije pers, in handen van een breed scala aan eigenaren. Door de macht van de supermiljardairs kwam er een kleine oligarchie van kranten en tv-bedrijven tot stand, die erop toezagen dat hoofdredacteuren zich – op straffe van ontslag – hielden aan selectieve nieuwsverslaggeving en -duiding.

Een kardinale vraag die zich vanzelfsprekend nu al aandient – en naar mag worden verwacht nog lang in de toekomst zal worden gesteld – is, hoe het mogelijk kon zijn dat geen koor van gezaghebbende stemmen onder medische wetenschappers, dominees en priesters, vooraanstaande schrijvers, academici en intellectuelen in het algemeen is ontstaan om zich actief tegen de massamoord te verzetten.
Naast de twee hierboven al genoemde gerenommeerde medische specialisten, komen namen van moedige enkelingen, zoals cardioloog Peter McCullough, huisarts Vladimir Zelenko, Dolores Cahill, uit de herinnering naar boven. Veel gezaghebbende stemmen zijn nooit tot het bredere publiek doorgedrongen vanwege de al genoemde zware censuur van de gevestigde media. Voor sommigen van hen heeft het aan ons doorgeven van cruciale informatie hun carrière – met aanstellingen, titels, inkomen en vriendschappen met beroepsgenoten – beëindigd. Vanuit controlerende medische instanties verneemt men vrijwel niets. Het onderwerp is taboe.

Vanuit de wereld van de geestelijke gezagsdragers is bijna niets anders dan stilte waarneembaar. Als grote uitzondering op zijn geestelijke broeders, waarschuwde de in de VS gevestigde Aartsbisschop Carlo Maria Viganò in 2020 voor overname door de ‘New World Order’ en later tegen het gevaar van de injecties. Onder politici in het Westen is – wanneer men hoopt in de officiële volksvertegenwoordigingen te kunnen blijven functioneren – het onderwerp van de gevolgen van de injecties vrijwel verboden terrein. Alleen in de Verenigde Staten begint het besef onder politici van wat hier gebeurt wat meer contouren te krijgen.

Zonder de dictatuur, die zich voornamelijk in het Westen heeft kunnen vestigen door middel van een fictieve pandemie – die ook misdadigers met andere doelstellingen de gelegenheid heeft gegeven hun doelstellingen te bevorderen – zouden de daders onder de farmaceutische bedrijven en de bewuste bevorderaars van de eugenetica niet tot het ruimen van een deel van de mensheid kunnen zijn gekomen.

Je las een artikel uit:
Nummer 54 (23 nov. 2022)
Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.