Scroll Top

Weggemoffelde misdaadcijfers

90 Weggemoffelde misdaadcijfers
Weggemoffelde misdaadcijfers

Tjeu Lemmens

Na meer dan een half jaar soebatten presenteerden PVV, VVD, NSC en BBB – waarvan de eerste tegenwoordig als extreemrechts te boek staat – een hoofdlijnenakkoord, waarin ferme stappen worden beloofd om van Nederland een veiliger land te maken. Dit onder andere door ‘het strengste toelatingsregime voor asielzoekers en het omvangrijkste pakket voor grip op migratie ooit’ en ‘een stevige aanpak van criminaliteit en terreur’.
Dit artikel is alleen voor abonnees
Word nu abonnee van Gezond Verstand Magazine

Kies uit een jaar– of kwartaalabonnement en ontvang de meest kritische en onafhankelijke kijk op actuele onderwerpen.
Wil je liever digitaal lezen? Voor slechts €60 per jaar heb je al een digitaal abonnement.
Je krijgt na je bestelling direct toegang tot alle uitgaven op de website.

Wetenschappelijk onderzoek, dat nu mondjesmaat gepubliceerd mag worden, toont aan dat tussen de instroom van immigranten – waaronder asielzoekers – en criminaliteit een verband bestaat, waardoor met een streng toelatingsregime ook de criminaliteit teruggedrongen zou kunnen worden. Volgens PVV-leider Geert Wilders zal de aankondiging van een strenger toelatingsregime op zichzelf al een ‘afschrikwekkende werking’ hebben.

Dat de instroom van asielzoekers de spuigaten uitloopt is duidelijk te zien aan de cijfers zoals die door het CBS worden gepubliceerd. Zowel in 2018 als in 2019 kwamen er rond de (eerste asielaanvragers plus nareizigers) 26.000 asielzoekers naar Nederland. Vijf jaar later was dit aantal bijna verdubbeld tot 48.500 en het laat zich aanzien dat in 2024 dit aantal geëvenaard zal gaan worden. Veel immigranten zijn afkomstig uit Afrika. Bij ongewijzigd beleid zal de instroom vanuit Afrika almaar toenemen. Dat wordt duidelijk uit enkele demografische cijfers. In 1900 telde Afrika circa 100 miljoen inwoners, in 60 jaar tijd verdrievoudigde de bevolking, om vanaf 1960 te verviervoudigen naar de huidige 1,2 miljard. Afrika kent een enorm jonge bevolking. In 1990 telde het West-Afrikaanse land Nigeria 80 miljoen inwoners en dat aantal is thans bijna verdrievoudigd. Een groot deel van de 140 miljoen jongere Nigerianen trekt – op zoek naar een beter leven, een diepmenselijke wens – naar Europa.

Al vele jaren circuleren er berichten c.q. geruchten dat personen met een niet-westerse migratieachtergrond oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteitscijfers. Voormalig Tweede Kamerlid Van der Staaij (SGP) drong erop aan om dit fenomeen te onderzoeken. Begin mei 2021 heeft de toenmalige minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, via een Kamerbrief zijn bevindingen gepresenteerd. Hieruit blijkt dat de criminaliteit in grofweg de laatste vijftien jaar onder alle herkomstgroeperingen sterk is gedaald, maar dat personen met een niet-westerse migratieachtergrond oververtegenwoordigd zijn. Na correctie naar leeftijd, opleiding, inkomen en al dan niet wonend in een stad, zijn nog slechts enkele gebieden oververtegenwoordigd, waaronder Marokko en de Antillen. Zulke correcties zijn niks anders dan statistische goocheltrucs om het beeld van de werkelijkheid een slag te kantelen en onwelgevallige uitkomsten te verdoezelen.

90 Weggemoffelde misdaadcijfers

Uit de Kamerbrief blijkt ook dat kennis over criminaliteit onder asielzoekers uiterst beperkt is. Weliswaar wordt in Nederland veel onderzoek gedaan naar immigratie, maar dat gaat vooral over hoe ongenoegen bij de eigen bevolking over het gedrag van migranten en het migratiebeleid van de overheid zou kunnen uitmonden in ‘conflicten die de nationale veiligheid kunnen in gevaar brengen’. Het valt wel mee, is de sussende conclusie, want een meerderheid is positief over het azc in hun gemeente. Dat was te verwachten, want veel gegevens worden verkregen door deur-aan-deuronderzoek, waarbij mensen geneigd zijn sociaal wenselijke antwoorden te geven, wellicht uit angst voor represailles, want een persoonlijke enquête is allesbehalve anoniem.

Taboeverklaring van onderzoek
Dat studies naar criminaliteit onder asielzoekers en andere immigranten beperkt zijn, is een gevolg van grote terughoudendheid bij sociaaldemocratische politici om onderzoek te laten uitvoeren naar dit verschijnsel, met als reden dat stigmatisering voorkomen moet worden. Welke negatieve gevolgen deze terughoudendheid heeft voor het inzicht in de oorzaken en bronnen van criminaliteit blijkt duidelijk uit een interessante wetenschappelijke studie over de relatie tussen criminaliteit en migratie, verschenen in 2020 in Zweden. Dit land behoorde tot voor kort tot de EU-landen met een genereus asielbeleid en heeft in sociaalpolitiek opzicht veel overeenkomsten met Nederland.

In 2000 woonden er bijna 8,9 miljoen mensen. Dat aantal steeg tot 10,55 miljoen in 2023, grotendeels door immigratie. Het aantal immigranten was in 2023 gestegen tot in totaal 2,83 miljoen. De afgelopen tien jaar groeide het aantal inwoners van Zweedse origine met slechts 50.000 en dat bedraagt thans 7,7 miljoen.

Deze studie borduurt voort op een eerdere studie, uitgevoerd door het Zweedse agentschap voor misdaadpreventie, gepubliceerd in 2005. Sindsdien is er geen uitgebreid onderzoek meer op dit terrein uitgevoerd, hoewel Zweden te maken heeft met een grote toestroom van immigranten, in combinatie met stijgende criminaliteit. Dit, omdat wetenschap moest wijken voor ideologie. In het onderzoek uit 2005 werd in de misdaadstatistieken de etniciteit van de daders vermeld. Dat leidde tot veel gekrakeel, omdat het de leugens van rechts-extremisten over een verband tussen etniciteit en criminaliteit zou kunnen voeden: “We hebben zeker geen behoefte aan misdaadstatistieken die alleen maar racistische vooroordelen aanwakkeren.” Ook andere geluiden die zich kantten tegen dergelijk onderzoek waren te horen: “Elk verband tussen etniciteit en criminaliteit is niet alleen een leugen, maar iets dat grenst aan fascisme.” Soortgelijke uitspraken waren destijds – en zijn nog steeds – te horen in Nederland. Wanneer men zo overtuigd is dat er geen verband bestaat, zou onderzoek juist toegejuicht moeten worden, want daardoor zou het eigen gelijk bevestigd kunnen worden. Een taboe op onderzoek betekent dat men weet dat er een verband bestaat, en dat blijkt ook uit de genoemde studies.

- Het artikel gaat hieronder verder -

Doe Gezond Verstand cadeau met 15% korting!

De Gift Card is een leuke manier om Gezond Verstand een kwartaal of een jaar lang cadeau doen. De Gift Card is digitaal verkrijgbaar én als pasje met daarop een unieke code + een feestelijke cadeau-enveloppe.
Abonnees krijgen 15% korting!

Gezond Verstand 6x cadeau doen
Op papier én digitaal
Normaal €24,- voor abonnees €20,-

Gezond Verstand 24x cadeau doen
Op papier én digitaal
Normaal €80,- voor abonnees €70,-

Recente cijfers
De cijfers in deze studie laten zien dat 58% van de personen die tussen 2012 en 2017 werden geregistreerd voor verkrachting, of poging daartoe, in het buitenland geboren zijn. Voorts steeg de oververtegenwoordiging onder immigranten bij moord en doodslag in Zweden tussen 1985 en 2017 van 42% naar 72%. Deze grote stijging, bijna een verdubbeling, is vooral het gevolg van de sterke toename van immigranten in die periode. Met andere woorden; toename van immigranten leidt tot toename van misdaad. In 2017 bestond 58% van degenen die op redelijke gronden verdacht werden van criminaliteit uit immigranten. Voor moord en doodslag was het cijfer zelfs 73%. Als gevolg van immigratie is het aantal moorden in Zweden verviervoudigd. Bij een onderzoek onder 192 leden van criminele bendes of netwerken in Stockholm bleek 82% immigrant te zijn (zelf, of beide ouders in het buitenland geboren).

Het onderzoek toont ook aan dat zich in de afgelopen halve eeuw een stille revolutie heeft voltrokken, waarbij de kernwaarden van Zweedse sociaaldemocraten met 180 graden zijn gedraaid. In 1965 liet Tage Erlander, sociaaldemocratisch premier van Zweden tussen 1946 en 1969, weten: “Onze bevolking is homogeen, niet alleen in termen van ons ras, maar ook met betrekking tot zoveel andere kenmerken.” Omdat in het land multiculturalisme en diversiteit nagenoeg ontbraken kende het grote welvaart, aldus de premier. Niet homogeniteit maar diversiteit brengt welvaart, aldus de huidige sociaaldemocratische politici.

Het Nederlandse asielbeleid is gebaseerd op het uit 1951 stammende VN-vluchtelingenverdrag, dat volstrekt verouderd is. In driekwart eeuw is de wereld compleet veranderd, zowel qua bevolkingssamenstelling als geopolitieke machtsverhoudingen en technologie. Op grond van dit oude verdrag wordt iedereen die in Nederland asiel aanvraagt opgevangen en na een lange procedure, die vaak meer dan een jaar duurt – een periode waarin velen weinig omhanden hebben – valt de beslissing of de aanvraag terecht was. Al 25 jaar lang worden in Nederland de kosten voor asielopvang te laag ingeschat, met als extreme uitschieter 2022, toen de kosten driemaal hoger uitvielen dan begroot, geen half miljard maar anderhalf miljard. Let wel, dit zijn alleen de kosten voor de opvang van asielzoekers, maar niet voor asielzoekers met een verblijfsvergunning: de statushouders. Niet alleen de kosten rijzen de pan uit, maar het toelaten van jaarlijks 50.000 vreemdelingen zorgt voor een zichzelf versterkende destabilisering van de samenleving, die zich uit in een veelheid van kwalijke gevolgen, van geïmporteerde criminaliteit tot verkrachtingen aan toe.

Een van de vervelende consequenties van het wegmoffelen van wetenschappelijk onderbouwde cijfers die inzicht kunnen verschaffen in het verband tussen immigratie en criminaliteit is dat generalisaties en stigmatisering gebaseerd op anekdotes, geruchten en onderbuikgevoelens op de loer liggen. Het cynische is dat alle pogingen van sociaaldemocratische politici om vanuit een ideologisch gedreven visie het verwerven van wetenschappelijke kennis te torpederen ten einde stigmatiseren te voorkomen juist het tegenovergestelde effect hebben bewerkstelligd. In het kader van de door Wilders genoemde ‘afschrikwekkende werking’ is het wellicht raadzaam om asielzoekers zodra zij in een opvangcentrum verblijven een tegenprestatie te laten leveren aan de bevolking die hen gastvrij opvangt, door maatschappelijk nuttige bezigheden te ontplooien, want ledigheid is des duivels oorkussen. Of, zoals men in het christelijke deel van West-Afrika zegt: ‘wie niet werkt zal niet eten’.

– einde artikel –

Je las een Premium artikel uit Gezond Verstand

Volg ons op social media

Kijk en beluister Gezond Verstand via

X


Dit artikel is alleen voor abonnees
Login als abonnee of abonneer je om onbeperkt alle artikelen te lezen.
Word nu abonnee van Gezond Verstand Magazine

Kies uit een jaar– of kwartaalabonnement en ontvang de meest kritische en onafhankelijke kijk op actuele onderwerpen.
Wil je liever digitaal lezen? Voor slechts €60 per jaar heb je al een digitaal abonnement.
Je krijgt na je bestelling direct toegang tot alle uitgaven op de website.

Gerelateerde berichten

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.