Scroll Top

De tractor van Troje (Diana Saaman)

70 De tractor van Troje min

De tractor van Troje

Diana Saaman

In steeds meer landen om ons heen en verder weg wordt de boer verantwoordelijk gehouden voor verandering van klimaat en schade aan natuur. Nederland loopt voorop. Het (inmiddels demissionaire) kabinet riep in 2019 de stikstofcrisis uit en baseerde zich op rekenmodellen. Het aandeel van de landbouw is 45% van de vervuilende uitstoot. Boeren verlieten hun erf en gingen massaal met tractors naar Den Haag, protesteerden door het land en tot afgelopen maart waren overal op het platteland omgekeerde vlaggen te zien. Het symbool van een noodsituatie. Beelden van protesterende Nederlandse boeren gingen de wereld over.
S

chijnbare rust is teruggekeerd onder de boeren in ons land. Nog steeds tonen buitenlandse media het beeld van strijdende boeren in ons land, vorige week nog liet een Amerikaanse zender de boze boeren zien. Blijkbaar heeft het de buitenlandse collega-boeren niet geïnspireerd ook te gaan protesteren, terwijl hen ook vergelijkbare maatregelen als uitkoop boven het hoofd hangt. Maar ja, de buitenlandse boeren moeten het blijkbaar doen zonder politieke ruggensteun en zonder prominente belangenbehartigers vanuit de landbouwsector.

In Nederland is dat wel anders. Wij weten dat de omgekeerde vlag symbool staat voor het protest van de boer. De tractor moet dan wel voor geheel iets anders staan. De indruk ontstaat dat het paard van Troje met de tijd is meegegaan en is ingeruild voor ijzeren PK’s. Onze boeren hebben Caroline van der Plas van BBB (Boer Burger Beweging). Massaal is er op de voorvrouw gestemd door boer en burger tijdens de Provinciale Staten verkiezingen in maart. In acht provincies vormt BBB een college en levert Gedeputeerden. De realiteit is, dat in de provinciale plannen voor de transitie van de landbouw gewoon de maatregelen uit de Stikstof- en Natuurherstelwet zijn overgenomen, met als deadline 2030. Dat beleid gaat BBB dus mede uitvoeren.

Ook is er een stroom van CDA- en VVD-politici overgegaan naar BBB. Zij bekleden BBB-posten in het pluche van de Eerste Kamer tot en met Gedeputeerden. Eén van de eerste zinnen die Kamerlid Van der Plas uitsprak na het vallen van het Kabinet was dat zij best met de VVD na de verkiezingen een regering wil vormen. Met de VVD? De partij die de boeren sinds 2019 in een hoek heeft gezet waar ze nog lang niet uit zijn. Of neem de heer Van der Tak. Voorzitter van LTO (Land en Tuinbouw Organisatie). Sjaak van der Tak zorgde dat de protesten van de straat plaats maakten voor een plek aan tafel in Den Haag. Maandenlange gesprekken voerde hij met het kabinet. Dit had een Landbouwakkoord moeten worden. Een wenkend perspectief voor de overblijvende agrariërs die niet aan de opkoopregeling en het bijbehorende beroepsverbod meedoen. De stikstofwet beoogt een reductie van ammoniak en het aantal boeren. Concreet betekent dit, dat er van de huidige vijftigduizend boeren naar schatting in 2030 nog maar dertigduizend boeren over zijn in Nederland.

Er kwam echter geen Landbouwakkoord. Net voordat het Kabinet viel, is Sjaak van tafel weggelopen. Hij zag geen perspectief in het conceptakkoord. Het blijft vaag welk vooruitzicht de voorman dan wel wil. Dat is het risico en het gevolg als erover een niet bestaand probleem wordt onderhandeld. Dat kan nooit een akkoord worden. De LTO voorman Sjaak van der Tak (ex burgermeester en CDA-er) laat zich nauwelijks nog zien of horen sinds het mislukte akkoord. Door die maandenlange gesprekken heeft perspectief voor de boeren stilgelegen, zij wachtten in onzekerheid. De trein van provinciale plannen ging door; opkoopregelingen werden opengesteld. Oftewel: de maatregelen 2030 gaan gewoon door. LTO bleek geen redder in de nood.

70 De tractor van Troje min

Dan is er nog een derde tractor van Troje. De boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) toog met een bescheiden groep boeren 29 juni nog naar Den Haag. De FDF wilde helemaal geen akkoord en richtte haar pijlen op het CDA, de van oudsher boerengezinde partij, en riep het CDA op uit het Kabinet te stappen. Via een omweg en vanwege een ander thema heeft de FDF in ieder geval haar zin gekregen. Rutte 4 is niet meer. De actiegroep schreeuwt nu dat het demissionaire Kabinet de stikstofcrisis controversieel moet verklaren. Het is tevergeefse hoop en dat zou de FDF moeten weten. Er ligt namelijk een aangenomen stikstofwet, met een uitvoeringsagenda. Het is nu al zeker dat Van der Plas verder wil met de VVD en, ook omdat er veel ex-politici van het CDA in BBB zitten, gaat het huidige anti-landbouwbeleid gewoon door. Wat de tractors van Troje betreft is het te hopen dat buitenlandse boeren alerter zijn dan de onze. De meeste van onze boeren denken nog steeds dat zij gered zullen worden door Van der Tak, Van der Plas of Van den Oever (FDF).

De Belgische boer ziet dezelfde aantijgingen tegemoet als het Nederlandse verhaal over stikstof uit de landbouw die de natuur zou schaden. De helft van de grond in Vlaanderen is in gebruik voor landbouw. Sanering van de sector staat centraal in de onlangs gepresenteerde Stikstofakkoord-wet. Het blijkt een eenzijdig akkoord, want de Boerenbond heeft aangekondigd naar de Raad van State te gaan om de wet aan te vechten. De Boerenbond is het Belgische zusje van LTO; een organisatie van gematigde boeren, waarvan de bestuursleden regelmatig functies in politiek of agribusiness bekleden.

Hoewel de impact op de boerenstand in België zo’n beetje vergelijkbaar is met die in ons land, zijn er nauwelijks protesten geweest. Maar nu lijkt er wel verandering op komst. Eind juni is een Belgische versie van de boerenactiegroep FDF opgericht, onder dezelfde naam en doelstellingen. Zij hebben de eerste protestactie gelijk na de oprichting aangekondigd. Met tractoren. Ook in België treft de sanering vooral melkveehouders, lees: weidegrond. Afgelopen week ging een marketingfilmpje viraal, waarin 15-minuten-steden in Vlaanderen werden gepromoot, en waarin een pleidooi werd gehouden voor een leeg platteland dat bestemd wordt voor natuur.

Je leest een gratis artikel uit Gezond Verstand #70

In dit nummer onder meer:

Verplichte censuur met Digital Services Act
Woke-wetgeving in de VS en EU
Amerikaanse bemoeienis in Oekraïne
Autopsies bewijzen dood door coronaprik
NAVO-top in Litouwen teleurstelling voor Zelensky
Nucleaire onderzeeërs tegen China

Ierland en Engeland kiezen een andere insteek om de landbouw te saneren. CO2 is daar de stok achter de deur. Uitgelekte documenten blijkt dat de Ierse regering vindt dat er over drie jaar tweehonderdduizend runderen minder moeten zijn om de klimaatdoelen te kunnen behalen. Ierland stelt hier een regeling voor om dit jaar al de eerste vijfenzestigduizend melkkoeien van boeren op te kopen en te slachten. Kosten komen op 200 miljoen euro per jaar. De maatregelen op boerderijen worden aangescherpt, zodat veel melkveehouders daar niet aan kunnen voldoen, of geen financiële ruimte hebben om te investeren in bedrijfsaanpassingen. Daarnaast heeft de Europese Commissie de mestregels voor Ierse boeren aangescherpt. Zij mogen vanaf 2024 minder mest per hectare uitrijden. Het nitraatgehalte in het grondwater is te hoog. Stikstof in dierlijke mest kan uitspoelen en vormt dan nitraat. Vooralsnog zijn de Ierse boeren nog niet de straat opgegaan of hebben anderszins geprotesteerd. Buiten Europa is Sri Lanka op dit gebied interessant. Volgens regels van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn er wettelijk verplichte  hervormingen afgedwongen. Binnen korte tijd werden kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen verboden. Heel Sri Lanka biologisch en duurzaam was de toverformule. Tegelijkertijd gingen brandstof en gas op rantsoen. Dit was twee jaar geleden. In Sri Lanka daalde na de gedwongen biologische landbouwrevolutie de productie van gewassen – waaronder thee, het belangrijkste exportproduct van dat land – in een paar maanden tijd met 40-50%. Vrijwel van de ene op de andere dag veranderde Sri Lanka van een rijstexporteur in een rijstimporteur. Anno 2023 is er bittere armoede en honger. Bronnen melden dat ondertussen, terwijl de kleine boeren worden gedwongen tot biologische landbouw zonder de hiervoor benodigde middelen, de feodale opperheren en grote landbouwbedrijven ongestraft chemicaliën op hun gewassen blijven spuiten en genetisch gemodificeerde gewassen telen.

Zowel lokaal als mondiaal trekken overheden hetzelfde plan, met als souffleurs het WEF en de Verenigde Naties, alles onder het mom van ‘duurzame ontwikkeling’. Dat is in dit geval een eufemisme voor het lamleggen van de landbouw. Het geheel is allesbehalve duurzaam, want het gaat volledig voorbij aan de principes van verantwoordelijke landbouw. Overheden kiezen voor een verkokerde aanpak, enkel en alleen gericht op stikstof- of CO2-uitstoot. Emissies staan niet los van de complexiteit van een boerenbedrijf, met mestopslag, voederimport, kunstmest, dierenwelzijn, prijssetting, internationale handel en boerenwelzijn. Alles is met elkaar verweven, maar er wordt doelbewust geen enkele koppelkans tussen ecologie, economie en leefbaarheid platteland benut. In al deze landen, inclusief Nederland, waar duurzaamheid naar zuivere WEF definitie wordt uitgerold, zal de landbouw – en daarmee de voedselvoorziening – binnen enkele jaren zijn geminimaliseerd, of zelfs ter ziele zijn gegaan.

– einde artikel –

Altijd op de hoogte van het werkelijke nieuws?
Word dan abonnee van Gezond Verstand

Je las een artikel uit Gezond Verstand nummer 70

Volg ons op social media

Kijk en beluister Gezond Verstand via

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.