Scroll Top

Harari wil met AI de bijbel herschrijven (Jeroen van den Berg)

69 Harari wil met AI de bijbel herschrijven min

Harari wil met AI de bijbel herschrijven

Jeroen van den Berg

De ontmenselijking van de westerse beschaving is in volle gang. De onderdelen die onze samenleving menswaardig maken, worden als gevolg hiervan in rap tempo afgebroken. Religie is immer nog een belangrijk bindmiddel dat ervoor zorgt dat mensen enigszins geworteld in het leven staan en minder snel beïnvloed worden door de bombardementen van psychologische oorlogsvoering die momenteel plaatsvinden. De afgelopen jaren is gebleken dat diverse geloofsgemeenschappen zich minder snel uit elkaar lieten spelen door de propaganda die binnen families en de maatschappelijke omgeving in zijn geheel grote onenigheid schiep.
L

eden van de meer orthodoxe geloofsgemeenschappen hadden een bestendige onderlinge sociale cohesie en waren niet onder de indruk van de ‘woke’ gekkigheid, die onder meer bedoeld is om het gezin als hoeksteen van de samenleving te vernietigen. Ze lieten zich eveneens noemenswaardig minder vaak inspuiten met de Covid-injecties. In de tijd van de lockdowns bleven mensen in kerken en gebedsruimtes bij elkaar komen, ondanks het afkeurende commentaar hierover in de gevestigde media. In Nederland was Urk hiervan een goed voorbeeld. “De mensen uit Urk zijn trots op hun lage vaccinatiegraad”, zo kopte de Telegraaf.

Op verschillende manieren worden echter intimiderende klappen van ontmenselijking uitgedeeld aan mensen die hun religieus gedachtegoed hooghouden. Recentelijk heeft Harari gezegd dat er een nieuwe Bijbel geschreven gaat worden met behulp van Artificial Intelligence (AI). Dit vanwege het gegeven, zo meent hij, dat de Bijbel volstaat met desinformatie. Volgens hem moet een niet humane-entiteit een nieuw heilig boek schrijven, want dan kunnen religies het eindelijk eens bij het rechte eind hebben. Alles kan dan transformeren naar één nieuwe waarheidsgetrouwe religie, in lijn met de archeologische kennis, historische gebeurtenissen en wetenschappelijke ontdekkingen. Het zou daarmee een accurate reflectie zijn van de geschiedenis.

We kunnen concluderen dat Harari een krankzinnige vorm van censuur bepleit, wat neerkomt op ‘canceling’ van de Bijbel. Tegelijkertijd wordt met zijn uitspraken impliciet kunstmatige intelligentie als de nieuwe God gepropageerd. Hij zegt dat de  mensheid altijd al gedroomd heeft van een superintelligente entiteit die een dergelijk boek zou kunnen schrijven. AI is volgens hem in staat om met echt nieuwe ideeën te komen, terwijl de gedrukte media, tv en radio alleen maar zaken verspreiden die door het menselijk brein zijn bedacht. Hij kwam met deze opmerkelijke uitspraken tijdens een interview over de toekomst van de mensheid.

69 Harari wil met AI de bijbel herschrijven min

Harari is adviseur van het World Economic Forum (WEF) en wordt op handen gedragen door WEF directeur Klaus Schwab. Sterker nog, veel van wat Harari heeft verzonnen is door Schwab letterlijk overgenomen.
Het probleem met Harari is zijn plotselinge beroemdheid, verkregen door een mondiale bestseller, Sapiens, over de menselijke geschiedenis, waarvan de aangedragen feiten niet deugen. In de meest diepgaande bespreking ervan door antropoloog Christopher Robert Hallpike werd geen enkele “serieuze bijdrage aan kennis” geconstateerd. Hallpike beschouwde het boek als een ‘infotainment-publicatie-evenement’ dat een “wilde intellectuele rit door het landschap van de geschiedenis bood, bezaaid met sensationele uitingen van speculatie en eindigend met bloedstollende voorspellingen over het lot van de mens.” In het huidige tijdsgewricht van een mediawereld die zich niet met serieuze kennis van zaken qua geschiedenis en maatschappijontwikkeling bezighoudt, dringt zo’n evaluatie niet door tot politieke kopstukken.

Gelijk talloze andere politici, heeft ook Mark Rutte zich over Harari positief uitgelaten. Rutte noemde hem en zijn boeken inspirerend. Sinds zijn Sapiens bestseller is Harari een graag geziene gast in talkshows en bij de bijeenkomsten van het WEF. Hij heeft ongetwijfeld invloed met uitspraken als: “Het moet met de vrije wil van de mensheid nu maar eens afgelopen zijn”. De vrije wil is natuurlijk juist een fundamenteel aspect van het spirituele in de mens. Wij zijn volgens Harari niet meer dan dieren, die eenvoudig te ‘hacken’ zijn. De notie dat mensen zelfbeschikkingsrecht hebben over hun eigen leven, is naar zijn mening niet meer van deze tijd. De WEF adviseur wil ons doen geloven dat wij allemaal onderdeel kunnen worden van een digitaal geheel. De toekomstige mens hoort in een digitale gevangenis thuis. Harari zegt ook dat de Bijbel geen antwoord heeft op de vraag wat we moeten doen met mensen die geen economisch nut meer hebben, en vindt dat we alleen al daarom een nieuwe religie nodig hebben.

Er zijn parallelle ontwikkelingen te bespeuren. De Anglicaanse Kerk in Engeland, bijvoorbeeld, vraagt zich namelijk onder het mom van ‘inclusiviteit’ af of God in Bijbelvertalingen in plaats van ‘Hij’ en ‘Vader’ ook met ‘Zij’ of ‘Moeder’ kan worden aangeduid. In de Zweedse Väserås Kerk gebeurt dit al, en wordt Jezus met het genderneutrale ‘Hen’ betiteld. Deze voorbeelden kunnen we zien als een poging religieuze groepen te infiltreren met de ‘woke’-agenda. Dit fenomeen valt ook waar te nemen in het Vaticaan; paus Francis heeft in de media al de bijnaam ‘woke pope’ gekregen.

Je leest een gratis artikel uit Gezond Verstand #69

In dit nummer onder meer:

Nieuwe technocratische totalitaire normaal
Harari wil met AI bijbel herschrijven
Duitsland, Frankrijk onder Amerikaanse duim
Geheimgehouden coronaprik-gevaren door EMA
De Duitse partij AFD rukt op

De relatief geringe bereidheid binnen religieuze groepen om vaccins te aanvaarden, is al langer een doorn in het oog van overheden. Het werd om deze reden in het SPARS pandemic plan uit 2017 van de Amerikaanse denktank Center for Health Security expliciet benoemd. Hier werd gesteld dat beïnvloeding door religieuze leiders cruciaal is om de vaccinatiebereidheid te verhogen. In de Covid-crisis werd de paus ingezet om iedere gelovige te overtuigen zich te laten prikken. In Nederland hield het RIVM in 2013 een grootschalig onderzoek naar de vaccinatie-acceptatie in reformatorisch gezinde gemeenten. Hieruit bleek dat het sociaal-maatschappelijke leven zich vooral afspeelt in eigen kring, met eigen scholen, eigen media en een eigen politieke partij. De directe invloed van dominees en andere religieuze ambtsdragers op de besluitvorming van de ouders was beperkt. Verschillende ambtsdragers van gereformeerde kerken werden geïnterviewd over hun standpunten ten aanzien van vaccinatie en hun rol in de besluitvorming van de ouders. Omdat het in het protestantisme de kerkenraad is die de dominees, ouderlingen en diakenen kiest, kwamen de standpunten van deze ambtsdragers veelal overeen met de standpunten van de gemeente waar zij waren aangesteld. Nederland heeft om die reden in de Covid-periode niet echt voor religieuze influencers gekozen, maar meer voor intimidatie en demonisering van de groep als zijnde anti-vaxxers, en daarmee een verondersteld gevaar voor de samenleving.

Er zijn vanzelfsprekende redenen waarom religieuze groepen vaak minder ontvankelijk zijn voor psychologische beïnvloeding door de overheid. Religie biedt mensen een kader van spirituele zingeving. Het helpt met antwoorden op diepgaande levensvragen, zoals het doel van het leven, de oorsprong van het bestaan en de aard van het menselijk lijden. Deze spirituele verbinding kan mensen een gevoel van richting geven, een doel, en een duidelijk omlijnde plaats in het grotere verband van het leven op aarde. Voor leden van religieuze gemeenschappen creëert dit vaak sociale ondersteuning en een gevoel van maatschappelijke verbinding. Het geeft betekenis aan vriendschap, liefde, zorg en steun in tijden van vreugde en verdriet. Door deel uit te maken van een religieuze gemeenschap voelen mensen zich verbonden met anderen die dezelfde waarden en overtuigingen delen. Religie omvat vaak morele richtlijnen en ethische waarden die mensen kunnen helpen bij het nemen van beslissingen en het bepalen van hun bedrag. Deze richtlijnen bieden een kader voor een geordend en deugdzaam leven, wat kan bijdragen tot een gevoel van stabiliteit. Religies bevatten meestal ook rituelen, ceremonies en tradities die van generatie op generatie werden doorgegeven. Rituelen en tradities scheppen een besef van continuïteit en identiteit. Zij helpen mensen zich verbonden te voelen met voorouders en gemeenschappen. Ze bieden ook structuur en oorspelbaarheid, wat opnieuw weer het gevoel creëert van een geworteld bestaan in het bredere verband van de eigen geschiedenis en cultuur.

Volgens de auteur Cynthia Chung – mede-oprichter van de stichting Rising Tide Foundation – die een zeer uitgebreide studie heeft gemaakt van de waanideeën van Harari, heeft de trans-humanistische en antireligieuze agenda van Harari en het WEF tot doel ons murw te beuken en ons te doen accepteren dat de bestaande religies reeds een verloren zaak zijn. We moeten nu al geloven dat wij geestelijk verslagen zijn. Als we niet verwachten dat er een betere toekomst mogelijk is, zullen wij volgens Chung ook niet voor een betere toekomst gaan vechten.

Dit alles is verbonden met de nu al veelbesproken initiatieven tot ontmenselijking van het WEF en de VN, en de valse voorstelling van zaken die met de hypes over het adopteren van kunstmatige intelligentie bezig is het stagnerende intellectuele leven om ons heen nog verder vast te laten lopen.

– einde artikel –

Veelgestelde vragen over Yuval Noah Harari

Wie is Harari en wat heeft hij voorgesteld?
Yuval Noah Harari is een bekende historicus en auteur van bestsellers zoals “Sapiens” en “Homo Deus”. Hij heeft voorgesteld om met behulp van Artificial Intelligence (AI) een nieuwe Bijbel te schrijven, omdat hij van mening is dat de huidige Bijbel volstaat met desinformatie.

Wat is het standpunt van Harari over de Bijbel?
Harari beweert dat de Bijbel volstaat met desinformatie en dat een niet-humane entiteit met behulp van Artificial Intelligence (AI) een nieuw heilig boek moet schrijven. Hij gelooft dat dit nieuwe boek gebaseerd moet zijn op archeologische kennis, historische gebeurtenissen en wetenschappelijke ontdekkingen, om een accurate reflectie van de geschiedenis te bieden.

Waarom wil Harari de Bijbel herschrijven met behulp van AI?
Volgens Harari kunnen religies het bij het verkeerde eind hebben vanwege de desinformatie in de Bijbel. Hij gelooft dat AI in staat is om met nieuwe ideeën te komen, terwijl gedrukte media en andere menselijke bronnen beperkt zijn tot wat het menselijk brein kan bedenken. Hij ziet AI als een superintelligente entiteit die een beter heilig boek kan schrijven.

Wat zijn de kritieken op het standpunt van Harari?
Critici beschouwen het standpunt van Harari als een vorm van censuur en “canceling” van de Bijbel. Ze stellen dat zijn uitspraken impliciet kunstmatige intelligentie als de nieuwe God promoten. Daarnaast zijn er bezwaren tegen de feitelijke juistheid van Harari’s bestseller “Sapiens” en wordt zijn plotselinge beroemdheid bekritiseerd.

Wie ondersteunt Harari in zijn standpunt?
Harari wordt onder andere ondersteund door Klaus Schwab, de directeur van het World Economic Forum (WEF), waar Harari ook als adviseur werkzaam is. Politici zoals Mark Rutte hebben Harari en zijn boeken als inspirerend beschreven.

Hoe wordt religie beïnvloed door de “woke”-agenda?
Er zijn voorbeelden van religieuze groepen die onder het mom van ‘inclusiviteit’ vragen of God in Bijbelvertalingen ook met genderneutrale termen kan worden aangeduid. Dit wordt gezien als een poging om religieuze groepen te infiltreren met de “woke”-agenda. Deze ontwikkeling is ook waar te nemen in het Vaticaan, waar paus Francis de bijnaam ‘woke pope’ heeft gekregen.

Waarom zijn religieuze groepen minder ontvankelijk voor psychologische beïnvloeding?
Religie biedt mensen een kader van spirituele zingeving, antwoorden op diepgaande levensvragen en sociale ondersteuning. Het creëert een gevoel van richting, maatschappelijke verbinding, morele richtlijnen, ethische waarden en een gevoel van stabiliteit. Rituelen en tradities scheppen continuïteit en identiteit.

Altijd op de hoogte van het werkelijke nieuws?
Word dan abonnee van Gezond Verstand

Je las een artikel uit Gezond Verstand nummer 69

Volg ons op social media

Kijk en beluister Gezond Verstand via

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.