Scroll Top

Medische gebeurtenissen 2023 met een hoopvol slotwoord

80 Medische gebeurtenissen 2023 met een hoopvol slotwoord
Medische gebeurtenissen 2023 met een hoopvol slotwoord

Bert Egberts

In 2023 zijn de verplichte mondmaskers, afstand houden, lockdowns en QR-code niet teruggekomen in het maatschappelijke leven van Nederland. De publieke media waren voornamelijk bezig met propaganda voor en leugens over de oorlogen in Oekraïne en Gaza, het goedpraten van de inflatie en het verspreiden van de onwaarheden betreffende klimaat, stikstof, kooldioxide, energietransitie, enz. Deze afleidingstactiek maakte het mogelijk om achter de schermen allerlei plannen uit te werken, zoals de CBDC (Central Bank Digital Currency), de eID (Europese digitale identiteit), de DSA (Digital Service Act) en de pandemiewet.
T

egelijkertijd wordt de medische werkelijkheid gecensureerd door de Europese Commissie, de overheid en de mainstream media. Mensen die zich alleen maar laten informeren door deze instituten hebben inmiddels 3,5 jaar informatieachterstand, lopen gehypnotiseerd rond en reageren als een zombie op mensen met een andere mening.

Gezond Verstand heeft ruimschoots aandacht besteed aan de medische gebeurtenissen van 2023 in de 35 artikelen geschreven door de huisartsen (n.p.) Peter Pilon en ondergetekende. Gelukkig zijn er in de Nederlandse vrije media veel platforms en personen die zich laten horen ten aanzien van de medische werkelijkheid. In de Tweede Kamer steekt Forum voor Democratie als enige echte oppositiepartij er met kop en schouders bovenuit door de regering te confronteren met het verspreiden van het foute medische narratief.

In deze laatste maand van 2023 is het goed om een moment stil te staan bij hetgeen ons dit jaar medisch-maatschappelijk is overkomen. Ik wil dit doen aan de hand van drie items: de oorzaken, gevolgen en onthullingen van de medische gebeurtenissen.

De oorzaken

De grootste investeringsmaatschappijen staan bovenin de topdownpyramide, zoals Vanguard, BlackRock en de Rockefeller, Rothschild en Bill & Melinda Gates Foundations. Ze financieren de volgende instituten: de VN, het WEF, de WHO, Big Pharma, Big Tech en GAVI (the Vaccine Alliance). Ze zijn geïnfiltreerd in en corrumperen overheden, bedrijven, universiteiten en de publieke media. Hierdoor heeft de baantjescarrousel van politiek Den Haag ervoor kunnen zorgen dat veel oud-politici een functie hebben gekregen bij de omroepverenigingen. Door hun plaats aldaar en de enorme overheidssubsidies aan de NPO hebben de omroepverenigingen plaatsgenomen op de tandems van de ministeries. Zo kon in ons land een staatsgreep plaatsvinden. In diezelfde media wordt de term ‘wetenschap’ al jaren misbruikt. Wanneer iets ‘wetenschappelijk bewezen’ wordt genoemd, dan wordt dat gezien als de enige waarheid en verdere discussie wordt niet toegestaan. Consensus is de doodsteek voor de wetenschap. Robert F. Kennedy Jr. noemt dit wetenschapsvrije geneeskunde.

Door dit mechanisme komen deskundigen met feitenkennis niet aan bod. In de medische sector zijn wetenschappers vervangen door politiek en door winstbejag gemotiveerde uitvoerders. De strategie van het ministerie van VWS was om vooraanstaande artsen, die bekend stonden als opinievormers, te werven als ambassadeurs voor hun beleid. Deze ambassadeurs hebben zich ingelaten met politiek en geld. Veel artsen zijn, zonder hun kritisch denkvermogen te gebruiken, slaafs het narratief van de overheid gaan volgen. Zij hadden kunnen weten dat de coronaprik wetenschappelijk niet gevalideerd was, hetgeen tot op de dag van vandaag heeft geleid tot ernstige bijwerkingen en overlijdens.

80 Medische gebeurtenissen 2023 met een hoopvol slotwoord

De officiële medische statistieken met betrekking tot oversterfte zijn misleidend en worden keihard weersproken door autopsies, die een direct verband aantonen tussen de dood van mensen en de coronaprik. Een onderzoek in Duitsland van 325 autopsies na een Covid-19-injectie toont aan dat 74% van de sterfgevallen veroorzaakt wordt door de coronaprik.

Daarnaast hebben artsenorganisaties en medische beroepsverenigingen gecollaboreerd met de overheid en Big Pharma. Het betreft de KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) met haar zeven federatiepartners, het Nederlands Huisartsen Genootschap en de Vereniging voor Artsen Automobilisten. Tevens heeft de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland zich geconformeerd aan het overheidsbeleid. Het beleid van Ernst Kuipers komt op deze manier in de spreekkamer van de praktiserende artsen en bij de verpleegkundigen in de ziekenhuizen.

Angst is hét middel om een bevolking te laten gehoorzamen. Door in stilte medische definities te veranderen konden angstaanjagende maatregelen worden genomen. De definities van pandemie, vaccin, immuniteit en de A-lijst werden veranderd om reeds lang gepland medisch beleid tot uitvoering te brengen, waardoor men het deed vóórkomen alsof alles volgens de geldende regels verloopt.

Als laatste oorzaak moet zeker de farmaceutische industrie ofwel de geneesmiddelenmaffia genoemd worden. Door gebruik te maken van perverse prikkels, onbetrouwbare onderzoekgegevens, illegale marketingmethoden en door letterlijk over lijken te gaan, verdient deze industrie miljarden.

De gevolgen

Het afgelopen jaar zijn de medische gevolgen van de lockdowns onmiskenbaar zichtbaar geworden in de vorm van een toename van depressies, zelfmoorden, armoede, eenzaamheid en gewichtstoename, met als resultaat een achteruitgang van de volksgezondheid.

Nog meer tot de verbeelding spreekt de tsunami van bijwerkingen en overlijdens door de Covid-19-injecties. Wereldwijd zijn er bij de WHO meer dan 610 miljoen ernstige bijwerkingen gemeld en naar schatting 17  miljoen overlijdens. De causale relatie tussen de bijwerkingen en deze injecties wordt ondersteund door substantieel onderzoek, enquêtes en rapportagesystemen. Ondanks de overvloed aan bewijzen weigert de overheid hiernaar een onderzoek in te stellen.

Van de honderden somatische bijwerkingen wil ik een aantal veelvoorkomende aandoeningen noemen: myocarditis (hartspierontsteking), pericarditis (ontsteking van het hartzakje), hartinfarct, longontsteking, longembolie, longkanker, CVA (Cerebro-Vasculair-Accident ofwel beroerte), hersentumor, dementie, onvruchtbaarheid bij vrouwen en mannen, leukemie, melanoom (huidkanker), borstkanker, vormen van turbo-kanker, enz. Opvallend is de aanwezigheid van deze ernstige bijwerkingen bij alle leeftijden, van jong tot oud.

De diagnose Long Covid wordt steeds vaker gesteld met als oorzaak een corona-infectie. Dit is zelden het geval. Het overgrote deel van de Long Covid-patiënten kunnen hun klachten wijten aan de coronaprik, want hierdoor ontstaat zowel een blijvende verstoring van vitale orgaanfuncties als een beschadigd immuunsysteem.

Of het nog niet erg genoeg is, worden tot op de dag van vandaag zwangere vrouwen geadviseerd de Covid-19-injectie te nemen met als gevolg veel meer miskramen en doodgeboren baby’s.

Het bewijs is geleverd dat door de injectie het spike-eiwit zich verspreidt via de bloedbaan naar met name de geslachtsorganen, hartspier en inwendige organen. Hierdoor ontstaan stolsels, ontstekingen en ‘turbo’-kankers. Dit eiwit kan zelfs de bloedhersenbarrière passeren zodat hersencellen beschadigd raken met als gevolg dat karakterveranderingen en geheugen- en concentratieproblemen ontstaan, waardoor gedrags- en denkpatronen kunnen veranderen. Dit fenomeen, maar ook het onderlinge meningsverschil met betrekking tot het overheidsbeleid, kan ten grondslag liggen aan allerlei soorten relatieconflicten.

De gevolgen van het corona-overheidsbeleid hebben alleen maar negatieve gevolgen voor de bevolking ten aanzien van de kwaliteit van leven d.w.z. het functioneren van een persoon op fysiek, psychisch en sociaal gebied.

Onze regering is bezig haar ideologie, de fouten en consequenties van haar beleid te verdoezelen en negeert een sterftecijfer waarvan de oorzaak massamoord genoemd mag worden.

– Het artikel gaat verder onder de afbeelding –

Nummer 80 min
Je leest een gratis artikel uit Gezond Verstand #80

In dit nummer onder meer:

Vernietiging van onze vaderlandse visserij
Eindejaarsoverdenkingen
De kraamzorg en het grote taboe
Eugenetische maatregelen gehandicapten
Voortdurende genocide in Gaza

De onthullingen

In 2023 zijn steeds meer feiten bekend geworden met betrekking tot de samenstelling van de injectievloeistof.

Alle verschillende entvloeistoffen zijn onderzocht en het blijkt een ratjetoe te zijn. Het varieert van fysiologisch zout tot flacons waarin de meest schadelijke stoffen zitten met forse verontreiniging. Naast het spike-eiwit, het mRNA, de lipide-nanodeeltjes en grafeenoxide is ook de aanwezigheid bewezen van een kankerverwekkend virusdeeltje van het SV40-virus en DNA-verontreiniging. Uit Pfizer-documenten blijkt dat het mRNA in de injectievloeistof een gemodificeerd RNA (ModRNA) is. Pfizer gebruikt deze gentherapie-technologie om griep-, gordelroos- en ademhalingsvaccins te gaan ontwikkelen, en verschaft zich toegang tot de genetische identiteit van elke burger zonder onderzocht te hebben wat de gevolgen kunnen zijn. Hierover wordt u onvolledig en fout geïnformeerd, en zou u en elke medeburger extra alert moeten zijn bij het nemen van het besluit om welk ‘vaccin’ of welke prik dan ook te aanvaarden.

Het pandemieverdrag van de WHO lijkt binnenkort van kracht te worden, waardoor de 194 lidstaten, dus ook Nederland, verplicht worden te gehoorzamen aan de WHO-instructies. Tevens wordt de One Health-aanpak doorgedrukt, een ideologie die veel verder gaat dan alleen maar gezondheidszaken. De basis ervan is de aanname dat elk levend wezen op aarde dezelfde waarde heeft en dus ook als zodanig behandeld moet worden. Een mier, een grasspriet en een mens hebben gelijke levenswaarden. Het geeft de WHO de bevoegdheid om beslissingen te nemen over milieukwesties, landbouw, vee en gezondheid.

In het verlengde hiervan past naadloos de nieuwe gewijzigde Embryowet, die veel meer ruimte geeft om te experimenteren met het ontstaan van leven. Gebruik kan worden gemaakt van de CRISPR-Cas techniek, een modificatietechniek die genen in een embryo kan stilleggen, wegknippen, repareren en toevoegen. Ook worden twee mens-diercombinaties toegestaan: 1) cybride: een menselijke celkern wordt in een dierlijke eicel ingebracht en 2) chimera: menselijke cellen worden in een dierlijke embryo geplaatst.

Twee andere ontwikkelingen die zich in een vergevorderd stadium bevinden zijn de gemodificeerde muggen en de micronaald-pleisters. Beide zijn bedoeld om mensen onvrijwillig te laten injecteren.

Op 21 november 2023 maakte Europarlementariër Marcel de Graaff (FVD) onthullingen bekend uit een brief van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) als reactie op vragen van De Graaff en zeven andere Europarlementariërs over de coronaprikken. De informatie is vernietigend voor het gevoerde beleid van Rutte en De Jonge. “De regering wist dat de ‘vaccins’ niet zouden beschermen tegen de verspreiding van het virus, maar deelde deze informatie niet met de burgers. Integendeel: men drong de ‘vaccins’ aan onze burgers op met leugens, verdoezelde de bijwerkingen en bracht hiermee de gezondheid van iedereen die zo’n injectie aanvaardde in gevaar. De vaccinatiecampagnes dienen zo snel mogelijk stopgezet te worden. Het is gewoonweg niet veilig en ze voldoen niet aan de eisen die EMA stelt. De regering en alle politieke partijen die dit steunden, behoren op hun leugens en bedrog afgerekend te worden.”

Het slotwoord

Ik wil 2023 hoopvol eindigen. Meer en meer mensen zijn gaan inzien dat als ze gezond willen blijven, ze niet in de rij moeten gaan staan om alweer een coronaprik te halen. Het leger van bewustzijn, dat zich zal verzetten tegen de macht, groeit.

De publieke opinie in de VS ten aanzien van de Covid-injecties is sterk aan het keren. Samen met de afnemende belangstelling wereldwijd voor het nemen van de boosterprikken zorgt dit voor fors dalende beurskoersen van Big Pharma.

Zwitserland is volledig gestopt met het aanbevelen van Covid-19-injecties. De nieuwe richtlijnen houden onder andere in dat de aansprakelijkheid van injectieschade verschuift van de overheid naar de artsen die de prikken toedienen.

Op 31 mei 2024 wil men de gewijzigde gezondheidsregeling van de WHO goedkeuren. Het kabinet had al zijn goedkeuring gegeven, maar Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie heeft daar een stokje voor gestoken door met andere Kamerleden hierover een debat af te dwingen. In afwachting hiervan heeft het ministerie van VWS de WHO laten weten voorlopig niet akkoord te kunnen gaan met deze wijziging. Inmiddels hebben Slovakije en Estland laten weten dit WHO-akkoord niet te tekenen.

– einde artikel –

Je las een artikel uit Gezond Verstand nummer 80

Volg ons op social media

Kijk en beluister Gezond Verstand via

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.