Scroll Top

Het feodaal meedoen met Rutte’s aanhoudend landverraad

74 Het feodaal mee┬¡doen met RutteÔÇÖs aanhoudend landverraad min
Het feodaal meedoen met Rutte’s aanhoudend landverraad

J. Verschoor

De dienaren van de overheid zijn doorgaans zo gesloten als oesters. Niemand weet wat er in hun hoofden omgaat, al is in 2017 door het tijdschrift Binnenlands Bestuur vastgesteld dat onder ambtenaren D66 de populairste partij is. Maar het maakt niets uit wie er regeert, de stilte blijft. Ambtenaren laten het achterste van hun tong ongaarne zien. Ze kennen de gevaren van het zogenaamde ‘speaking truth to power’ (de autoriteiten confronteren met de waarheid). Ze weten dat de machthebbers niets moeten hebben van de waarheid. Dit werd goed onder woorden gebracht door de vroegere PvdA-minister Jeroen Dijsselbloem, toen hij uitlegde dat de Haagse overheid ‘on-Nederlands hiërarchisch’ is. Hij zei erbij: “ze is zelfs super-hiërarchisch”.
D

e piramide van Dijsselbloem is zichtbaar in de hele samenleving. Door onderzoeker Peter Fijbers is in 2017 ontdekt dat maar liefst 30% van de Nederlandse werknemers rondloopt met vrees voor de baas. Nederland is in de greep van een angstcultuur. Deze is aangewakkerd door de zogenaamde Covid-19-crisis, een systematisch bedrog van – en oefening in collectieve bangmakerij door – de regering. De effecten hiervan verdienen grondig onderzoek, dat er naar het zich laat aanzien niet zal komen.

Het is één grote chaos van gekkigheid; steeds meer praten mensen langs elkaar heen. Woorden krijgen een dubbele betekenis. Wie weet nog dat Mark Rutte, bij zijn aantreden als minister-president in 2012 te kennen gaf dat hij “niets heeft aan jaknikkers”? Dertien jaar later heeft hij alle  overheidsdiensten volgestouwd met jaknikkers – slaafse meelopers. In september 2023 ging het college van Procureurs-Generaal (de bazen van alle officieren van Justitie) akkoord met de vervolging van Gideon van Meijeren. Dit Kamerlid wordt, twee maanden voor de Kamerverkiezingen, voor de rechter gesleept wegens ‘opruiing.’ Dat komt omdat de Procureurs-Generaal hun baan aan Rutte te danken hebben. Dat ze een heksenjacht openen op de gewaardeerde volksvertegenwoordiger van FvD, kan bij nog overgebleven believers in het bestaan van de Nederlandse democratie alleen maar als hoogst verontrustend overkomen. Wie gelooft Femke Halsema als ze zegt: “Loyaliteit betekent niet: je mond houden. De gemeente Amsterdam staat ervoor open dat je je uitspreekt, mits je het bestuur niet afvalt.” Dit is ‘doublethink’ (Orwell 1984). Wie krijgt na het Covid-drama geen tranen in de ogen als hij leest dat, volgens PvdA-bestuurskundige Wim Derksen “de ideale ambtenaar altijd zal voorkomen dat de rechten van burgers door de overheid worden geschaad”.

In de praktijk klopt hier niets van.

Niemand durft het Covid-bedrog te benoemen. Zo deed I&O Research in juni 2023 onderzoek naar gevoelens onder ambtenaren. Covid werd gewoon weggepoetst. Maar wat blijkt? Bijna de helft van de 2.000 bevraagde ambtenaren is in de afgelopen twaalf maanden aangelopen tegen een ‘moreel dilemma.’ Hieruit mag worden geconcludeerd dat hun geweten niet geheel is uitgedoofd. Maar hoe dan verder. In de meeste gevallen koos de ambtenaar ervoor dit te bespreken met een collega, of zijn/haar partner. Maar liefst 75% is ontevreden met het resultaat daarvan. Rara, wat zou hier aan de hand zijn?

Je leest een gratis artikel uit Gezond Verstand #74

In dit nummer onder meer:

Mona Keijzer bij BBB
Rutte’s aanhoudende landverraad
Ontvolkingsvoorspellingen
De vervolging van Gideon van Meijeren
Meer Nederlanders emigreren

Wie verwacht nog iets van ambtenaren? Een onderzoek in 2014 door gemeente Schouwen-Duiveland leverde als resultaat op dat ambtenaren te veel denken vanuit regels, in plaats van vanuit de mens. Ambtenaren denken niet mee over mogelijkheden, aldus de uitkomst. De bevolking vindt dat ambtenaren te veel aan zichzelf denken. Ook is ontdekt dat mensen die moeilijk kunnen rondkomen negatiever staan tegenover ambtenaren. Dit komt doordat zij mede afhankelijk zijn van de overheid voor bepaalde toeslagen en uitkeringen. Ook geven mensen met een lager inkomen aan dat zij het gevoel hebben dat door ambtenaren op hen wordt neergekeken.

Wie vrienden heeft bij de ministeries in Den Haag kan een bevestiging krijgen van de binnenwaartse blik der staatsdienaren. Zo blijkt het gros van de beleidsambtenaren van Economische Zaken zich gelukkig te voelen met Rob Jetten als ‘hun’ minister. Hij wordt gewaardeerd om zijn pit en helderheid. Ook maakt hij in de omgang een plezierige indruk en hij gunt zijn ambtenaren graag leuke dienstreisjes naar locaties in de hele wereld. Dat Jetten ergerlijke onzin verkoopt over het vermeende stikstofprobleem, is hem door zijn dienaren allang vergeven.

De moderne ‘deugcultuur’ verdooft het vermogen om ronduit en hardop te zeggen dat we worden bedrogen. De effecten van dertien jaar misleiding door de kabinetten van Rutte kunnen nog niet worden gemeten. Miljoenen mensen hebben de zelf-onderdrukking ‘geïnternaliseerd’, wat betekent dat zij het in zichzelf hebben opgeborgen. Ze hebben begrepen dat spreken gelijk staat met zilver en zwijgen met goud.

Deze sfeer is dodelijk voor het zelfstandig creatief vermogen. Dit zal leiden tot grote en vervelende gevolgen. Er dreigt een brain drain, die het land miljarden aan schade bezorgt. De slimste mensen gaan hun keuze maken als de Rutte politieke cultuur aanhoudt en vertrekken naar het buitenland. Drie eeuwen lang was Nederland een toevluchtsoord voor toptalent uit Frankrijk, Duitsland en elders. Nu volgt een omkering daarvan. De hang naar zelfonderwerping door medici, media, rechters, universiteiten, en ga zo maar door, hangt deels samen met de ‘opwaartse sociale mobiliteit’. Mensen en groepen werken zich op naar hogere posities. Vrijwel niemand doorziet dat hiervoor een prijs wordt betaald. Wie wil stijgen, zal in zichzelf moeten investeren. Dat vergt veel studie en doorzettingsvermogen. Het studeren krijgt voorrang, er blijft geen tijd over voor kritiek of rebellie. Pas na vele jaren komt de beloning in zicht. Wie werkt bij een ministerie moet kiezen voor slaafse gehoorzaamheid en zelfbeheersing, ook als de minister als een malloot bekendstaat. Het zwijgen van ambtenaren heeft vergemakkelijkt dat er veel achter de schermen wordt geritseld. De uitgaven aan onduidelijke  en oncontroleerbare bestemmingen zijn kolossaal.

Opwaartse stijging gaat niet zomaar. Simpele factoren doen zich gelden, zoals drank en drugs. Het is een open geheim dat cocaïnegebruik in Den Haag de afgelopen drie jaar tot ongekende hoogten is gestegen. Vaak branden snelle ‘stijgers’ snel ‘Stijgers’ uit lagere sociale klassen hebben vaak veel meer moeite om zich te bewijzen. Hun geestelijke en ook lichamelijke gezondheid staat onder druk. ‘Mobiliteit’ veroorzaakt stress en verstoring van de maatschappelijke binding.

74 Het feodaal mee┬¡doen met RutteÔÇÖs aanhoudend landverraad min

De stijgers hebben meer geld en kunnen meer uitgeven aan de opleiding van hun kinderen. Oude vrienden worden achtergelaten, maar nieuwe vrienden dienen zich niet snel aan. Het is eenzaam aan de top. Hier is sprake van een verstarrend effect. Aan de top van organisaties is de vlucht in conformisme onstuitbaar. Administratief talent, evenals inzicht in en diagnose van oplosbare gemeenschapsproblemen, komt niet tot ontwikkeling. De samenleving is onvoldoende opgewassen tegen het daaruit resulterende schadelijke leiderschap.

Een onderzoek uit 2017 gaf aan dat ‘mobiele’ mensen, mensen die zijn opgeklommen op de maatschappelijke ladder, geneigd zijn tot erkentelijkheid aan de maatschappij die dit mogelijk heeft gemaakt. Anders gezegd: ze zijn dankbaar aan ‘het systeem’. Hier dreigt een groot, maar nog niet in volle dimensie geapprecieerd, gevaar. De afgelopen dertien jaar zijn duizenden ambtenaren op hoge posities geplaatst door de kabinetten-Rutte. Van Rutte is bekend dat hij uitsluitend selecteert op bereidheid tot meedoen. Alle ambtenaren deden mee aan de Covid-19 restricties. Ze streken hun geld op en hielden hun mond.

Voor de Nederlandse samenleving kan de ontwrichting oplopen naarmate meer macht wordt gegeven aan medici, ambtenaren, wetenschappers, rechters en journalisten, die persoonlijke dankbaarheid tonen tegenover een minister-president die van geen ophouden weet. Als Nederland een toekomst heeft waarin nog iets van democratische gezindheid zal blijven bestaan, dan zal moeten worden onderzocht of het land effectief van zijn Rutte-verslaafdheid kan worden bevrijd. Landgenoten met enig historisch besef kunnen, lijkt mij, niet terugverlangen naar een feodaal stelsel zoals dat uit de middeleeuwen. Toen konden alleenheersers privileges toekennen aan de ridders van zijn keuze. Als Nederland de huidige machtsgreep van de oligarchen in supranationale instellingen overleeft en het nieuwe feodalisme wil afzweren, zal er verschrikkelijk veel opruimingswerk verricht moeten worden.

– einde artikel –

Je las een artikel uit Gezond Verstand nummer 74

Volg ons op social media

Kijk en beluister Gezond Verstand via

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.