Scroll Top

Mogelijke scenario’s voor de wereld (Pieter Stuurman)

Mogelijke wereld scenarios min
Mogelijke scenario’s voor de wereld
Pieter Stuurman
Het verdere verloop van de oorlog in Oekraïne zal van doorslaggevende betekenis zijn voor de toekomst van de gehele wereld en  mogelijk zelfs voor het voortbestaan van de menselijke soort. Bemiddeling lijkt uitgesloten, al was het maar omdat de NAVO iedere handreiking van Rusland afwijst, dus zal de strijd tot het bittere einde worden uitgevochten. De uitkomst ervan zal hoe dan ook het leven van vrijwel iedere aardbewoner beïnvloeden en veranderen, als dat tenminste nog tot de mogelijkheden behoort. Vrijwel niets zal nog hetzelfde zijn als voordien. Alle toekomstige verhoudingen in de wereld zullen veranderd zijn. We bevinden ons dus op een cruciaal punt in onze geschiedenis en het zal bepalend zijn voor het verdere verloop ervan.
W

anneer we de mogelijke scenario’s inventariseren, dan valt op dat – nadat we de onmogelijke scenario’s geëlimineerd hebben – er eigenlijk niet zo veel overblijven. Desondanks hebben die scenario’s stuk voor stuk geheel andere consequenties, maar allemaal zijn ze ingrijpend.
Laten we beginnen met het scenario dat door de westerse media en politiek luidkeels gepropageerd wordt, maar dat onmogelijk werkelijkheid kan worden, en dat is de kans dat Rusland militair verslagen zal worden door Oekraïne. De schattingen lopen wat uiteen, maar Rusland heeft de beschikking over meer dan een miljoen actieve manschappen, met daarnaast nog een groot aantal reservisten, terwijl Oekraïne maar over ongeveer een vijfde daarvan beschikt. Verder beschikt Rusland over veel meer materieel dan Oekraïne. Ook met de wapenleveranties door NAVO-landen is het onmogelijk dat Oekraïne deze strijd in haar voordeel kan beslechten door Rusland op de knieën te dwingen. Dit scenario kunnen we dus elimineren.

Wordt de bemoeienis van de NAVO niet verder uitgebreid, dan zal Oekraïne dus op betrekkelijke korte termijn gedwongen worden de strijd op te geven. De inspanningen van de NAVO zullen dan vruchteloos blijven, en het is zeer de vraag of met name de VS daarmee genoegen zullen nemen. Heel waarschijnlijk lijkt dat niet, dus is de kans groot dat de NAVO (die, afgezien van de Europese vazalstaten die binnen die NAVO nauwelijks inbreng hebben, volledig in Amerikaanse handen is) meer betrokken zal worden bij de oorlog. Dit tweede scenario heeft dus al een grotere mate van waarschijnlijkheid. Uitsluitend het leveren  van wapens zal onvoldoende zijn, dus dat zou betekenen dat er ook troepen, inclusief enorme hoeveelheden materieel zullen moeten worden ingezet om een kans te maken Rusland te verslaan. Een militaire operatie van ongekende omvang dus. In de praktijk zou dit scenario betekenen dat er een openlijke en volledige grondoorlog tussen de VS en Rusland zou ontstaan, waarbij het zeer de vraag is of deze in het voordeel van de VS zou kunnen uitvallen. Het Russische leger is veel meer ingericht op een klassieke militaire strijd dan de NAVO strijdkrachten, dus heel waarschijnlijk lijkt dat niet.

Dat zou betekenen dat de NAVO uiteindelijk nog meer verliezen zou moeten lijden. Dit zou zonder twijfel het einde betekenen van de NAVO, en van de VS als wereldmacht. Afgaande op ervaringen met de neoconservatieve entourage rondom de huidige president Joe Biden – wiens geestelijke gezondheid inmiddels zwaar aangetast lijkt te zijn door verdergaande dementie en die dus zelf niet meer over corrigerend vermogen beschikt – kunnen we niet verwachten dat het daarbij zal blijven. De topfiguren uit deze contreien hebben laten zien nergens voor terug te deinzen, en hun gedrag sluit vrijwel naadloos aan bij de symptomen van de geestesgesteldheid die bekend staat onder de noemer psychopathie. De kans dat zij liever een kernoorlog starten die zowel hun tegenstander als henzelf vernietigt – al dan niet via een valse-vlag-operatie waarvan de schuld in de schoenen van Rusland geschoven wordt – dan zich neerleggen bij hun nederlaag, lijkt daarom niet uitgesloten. Dit scenario zou zomaar kunnen leiden tot de totale destructie van zowel Rusland als de westerse wereld. Afgezet tegen de andere mogelijkheden lijkt dit scenario griezelig plausibel.

Een optie om dit catastrofale scenario te voorkomen zou een machtswissel in de VS kunnen zijn. Binnenkort vinden daar de midterm verkiezingen plaats, maar we hebben inmiddels geleerd dat de deep state machten hun hand niet langer omdraaien voor vrij openlijke verkiezingsfraude, dus in hoeverre we daarvan heil mogen verwachten is nogal dubieus. We zullen dan moeten hopen op enig resterend gezond verstand binnen andere machten in de VS, zoals het militaire complex. In het verleden is het vaker voorgekomen dat het Pentagon en de Amerikaans regering lijnrecht tegenover elkaar stonden, zij het omgekeerd. Tijdens de Cubacrisis in 1962 was het president Kennedy die zijn verstand gebruikte en tegen de militaire hardliners inging, waarmee hij een kernoorlog voorkwam. Het redde de wereld van een nucleaire afgrond. Nu zouden de rollen omgedraaid kunnen zijn, en dat zou betekenen dat een redding mogelijkerwijze zou kunnen komen vanuit militaire topkringen.

Mogelijke wereld scenarios min

In dit scenario zou dat een militaire coup betekenen, waarbij de generaals de macht overnemen om een allesvernietigende nucleaire ramp te voorkomen. In dat geval zou de militaire top de macht dus overnemen en daarvoor zullen rechtvaardigingen moeten worden aangedragen. Het publiek zal dan moeten worden ingelicht over de geheime destructieve plannen die de regering Biden wilde uitvoeren, en daarover zullen dan onthullingen gedaan moeten worden. Om deze omwenteling door de wereld geaccepteerd te laten worden, zal het nodig zijn om een groot aantal schandalen te openbaren die de (dan voormalige) machthebbers en hun allianties ontmaskeren als kolossale misdadigers, en dat zal tot enorme wereldwijde verontwaardiging leiden onder het publiek. Dit zal zijn weerslag ook hebben op alle andere (met name westerse) regeringen die ermee collaboreerden, en het zal leiden tot de val van vele nationale bestuurders en andere vooraanstaande figuren over de hele wereld.

De consequenties van een dergelijke gebeurtenis zijn nauwelijks te overzien, maar zullen (als dit scenario werkelijkheid zou worden) van ongekende betekenis zijn. Regeringen zullen worden ontmanteld en veel van wat de zogenaamde complotdenkers al lang zeggen, zal worden bevestigd. Deze ongekende crisis zal een totale herinrichting van de bestuurlijke systematiek vereisen. Omdat een dergelijke crisis een enorme impact zal hebben op de gehele westerse wereld, kan de situatie echter ook een centrale aanpak rechtvaardigen. De vraag is dan of die crisis alleen de nationale bestuurders zal raken, of ook de supranationale machten die zich in de afgelopen jaren boven de nationale regeringen geplaats hebben. Het verontwaardigde publiek zal waarschijnlijk genoegen nemen met het arresteren en veroordelen van hun ontmaskerde landelijke bestuurders, waardoor de mogelijkheid bestaat dat een deel van de supranationale machten – die buiten het publieke blikveld opereren en die het bevel gevoerd hebben over de betreffende regeringen – buiten schot blijft.

Gezond Verstand thuis ontvangen?
Doe mee en ontvang 24x per jaar Gezond Verstand thuis. Als abonnee krijg je toegang tot alle edities (online) én het ledenforum. Met jouw bijdrage ondersteun je de onafhankelijke journalistiek en berichtgeving voor en door Nederlandse burgers.

Dit laatste scenario zou de wereld dus kunnen redden van een allesvernietigende kernoorlog, maar niet per se van de dreiging van een gecentraliseerde supranationale regering. Het zal in ieder geval leiden tot een enorme crisis en die crisis zou een opening kunnen bieden voor het vestigen van een dergelijk bestuur. De chaos die het gevolg zal zijn, zal daarnaast ook rechtvaardiging geven voor ongekende noodmaatregelen, die een dergelijke centrale regering in de kaart kunnen spelen. Het publiek zal geloven dat deze chaos veroorzaakt is door hun voormalige regeringen, en omdat de zichtbare koptukken daarvan zullen zijn opgepakt, zullen de meeste mensen erop vertrouwen dat de misdadigers berecht zijn, en dat als een bevrijding vieren. Dat zou het vertrouwen in het nieuwe centrale bestuur kunnen versterken.

Mocht een dergelijke crisis ook onthullen wie de werkelijke actoren zijn achter de mondiale couppoging, zodat ook zij buitenspel gezet kunnen worden, dan bestaat er een kans dat collectieve herbezinning leidt tot het herstel van nationale soevereiniteit, en dat het publiek door schade en schande geleerd heeft om erop toe te zien dat nieuwe nationale regeringen zich werkelijk toewijden aan de belangen van hun land en de inwoners. Dit zou dan het definitieve einde betekenen van het globalisme, en een stabiele basis kunnen bieden voor decentraal landelijk bestuur, met een veel grotere betrokkenheid van burgers.

Welke van deze scenario’s ook werkelijkheid zal worden, het zal de wereld sowieso veranderen. Zowel de internationale verhoudingen als de dagelijkse manier van leven zullen nooit meer hetzelfde zijn als voorheen. Of dat goed of slecht nieuws gaat betekenen, kan nu nog niet met zekerheid worden vastgesteld. Maar iedere crisis biedt mogelijkheden voor verandering, en hoe dieper zo’n crisis is, hoe meer mogelijkheden er ontstaan. Het eindresultaat (een supranationaal centraal bestuur of juist het herstel van nationale soevereiniteit) zal worden bepaald door de manier waarop die mogelijkheden worden benut.

Je las een artikel uit:
Gezond Verstand nummer 52
Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.