Scroll Top

Het eigen huis in tijden van transities deel 3 (Tjeu Lemmens)

65 Het eigen huis in tijden van transities (3)
Het eigen huis in tijden van transities deel 3

Tjeu Lemmens

De vorige artikelen in deze reeks gingen in op de hoge kosten voor huiseigenaren als gevolg van transities in het belastingstelsel en de energievoorziening. Beide transities staan niet op zichzelf maar dienen in het grotere verband van vele kunstmatig gecreëerde crises te worden bezien. Dit derde en laatste artikel van het drieluik komt tot de conclusie dat de overheid royaal strooit met geldverslindende neprampen en verzonnen onheil met als doel de samenleving te ontwrichten en de middenklasse naar de bedelstaf te drijven.
D

e verplaatsing van het eigen huis van box 1 naar box 3 in het belastingstelsel alsmede de energietransitie lijken voor huiseigenaren uitsluitend fikse financiële gevolgen te hebben. De volle omvang van deze transities worden echter pas zichtbaar door ze te plaatsen in het grotere verband van andere overheidsplannen en nieuwe wetten, die gemaakt worden ter bestrijding van de veelsoortige, kunstmatig gefabriceerde crises die ons zouden bedreigen. Het gaat vooral om klimaat, stikstof, besmettelijke ziekten en migratie.

Door de overheveling van het eigen huis van box 1 naar box 3 in ons belastingstelsel, gaan huiseigenaren exorbitant veel vermogensbelasting betalen, las u in nummer 63. Het betreft een hypothetisch maar niet denkbeeldig scenario. Want met ingang van 2023 is dit werkelijkheid voor particulieren die één of enkele woningen bezitten voor de verhuur. Dat zijn vooral (gepensioneerde) kleine zelfstandigen, zelfredzame burgers die hun oudedagsvoorziening in eigen hand houden, onafhankelijk van verzekeringsmaatschappijen. De fiscus heeft deze alternatieve pensioenvoorziening ontdekt als geldbron. Voor het bezit van een hypotheekvrije, verhuurde woning met een marktwaarde van € 400.000 eist de fiscus jaarlijks 2% van de marktwaarde op ofwel € 8.000 via box 3. Uiteraard moet daarnaast over de huuropbrengst inkomstenbelasting betaald worden. Om deze belasting te rechtvaardigen is het beeld geschetst van grof verdienende huisjesmelkers die huurders uitbuiten. Niets belet de fiscus om ook het eigen huis dat tot hoofdverblijf dient, in box 3 op dezelfde manier te belasten.

Thans worden boeren in het kader van het stikstofbedrog afgeschilderd als grote milieuvervuilers. Zij kunnen zich vrijwillig laten uitkopen, maar dan moeten zij de voedselproductie volledig staken en mogen ze elders niet opnieuw beginnen. Als zij onwillig zijn hun bedrijf voor een afkoopsom te laten liquideren, volgt onteigening.
De overheid trekt € 25  miljard uit tot 2035 om de stikstofuitstoot te verminderen. Verstandige mensen investeren zulke enorme bedragen niet om een florerende bedrijfstak die in de eerste levensbehoefte – voedsel – voorziet, te vernietigen. Op de waarom-vraag geeft een recent rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) getiteld Ruimtelijke Verkenning 2023 antwoord. In een van de vier scenario’s waarin de toekomst van Nederland wordt geschetst, staat onomwonden: “Meer dan de helft van de landbouwgrond in Nederland zal in 2040 in het bezit zijn van internationale agrarische conglomeraten.”

Een gelijksoortige transitie is al gaande bij het midden en kleinbedrijf (mkb). De coronasteun aan het mkb werd zo gepresenteerd dat velen denken dat het om giften van een gulle overheid gaat. Dat was het niet. De fiscus eist dit jaar nog de gegeven steun zonder pardon terug. Velen zullen daardoor noodgedwongen stoppen. Sommigen gaan failliet, maar de meeste kleine zelfstandigen laten het niet op een bankroet aankomen. Men stopt voortijdig om de schade te beperken. Belastingadviseurs spreken over het moedwillig kapotmaken van het mkb ten faveure van multinationals.

Je leest een gratis artikel uit Gezond Verstand #65

In dit nummer onder meer:

Alles over het pandemieverdrag
CBDC’s slaan stuk op geopolitiek
‘One Health’ ideologie van de WHO
Sub-elite helpt dictatuur
Barrieres voor huiseigenaren

Voor de woningcrisis worden veel oorzaken genoemd. Continu wordt herhaald dat ouderen hun grote woningen niet willen inruilen voor kleinere behuizingen, waardoor jongeren geen eigen huis kunnen bemachtigen. Deze mantra drijft een wig tussen jong en oud, wat precies de bedoeling is, want zaaien van tweedracht is een oeroude strategie van overheden. Vrijwel niemand waagt het om het heikele punt van immigratie te noemen, terwijl de toevloed van buitenlanders een hoofdoorzaak is van woningschaarste. Door immigratie groeide de Nederlandse bevolking in 2022 met ruim 225.000 zielen; bijna 90.000 van hen waren vluchtelingen uit Oekraïne en 50.000 waren asielzoekers inclusief nareizende gezinsleden. Dat is een sterke toename ten opzichte van voorgaande jaren die duidelijk te zien is in de bevolkingsstatistieken van het CBS. Daar valt niet tegenop te bouwen.

De overheid jast de energietransitie er in hoge versnelling doorheen. Burgers worden niet alleen verplicht hun huis te isoleren en dure warmtepompen aan te schaffen, maar ook gestraft met een heffing op de CO2-uitstoot van hun gasketel wanneer zij niet snel genoeg tot ‘verduurzaming’ overgaan. Dit onder het mom van het halen van de klimaatdoelen. (Het doel is verschoven van het beperken van de opwarming van de aarde naar het halen van CO2-doelen; het middel is doel geworden). Industrieën worden nu al voor hun CO2-uitstoot belast. Omdat zij hun productie kunnen verplaatsen naar landen die niet meedoen met het klimaatbedrog, gaat de EU een koolstofbelasting heffen op ‘klimaatonvriendelijke’ invoer, zoals staal, aluminium, cement en meststoffen. Politici noemen dat sociaal omdat hiermee de uitstoot in Europa drastisch naar beneden gaat. Afgezien van het feit dat CO2 geen gevaar vormt voor klimaat of wat dan ook, maar juist een noodzakelijke voorwaarde is voor plantengroei, wordt het niet alleen in Europa uitgestoten. Maar Europa wil als eerste continent uiterlijk in 2050 helemaal ‘klimaatneutraal’ zijn. Uiteindelijk betaalt de consument voor dit onzinnige doel.

65 Het eigen huis in tijden van transities (3)

Elementaire logica leert dat als kunstmest duurder wordt, voedsel duurder wordt. Hetzelfde effect heeft duurdere cement op de prijs van huizen, evenals het beboeten van de industrie voor hun CO2-uitstoot.

De overheid heeft al laten zien dat zij het mkb, inclusief de boeren, onverbiddelijk aanpakt, tot onteigening en vernietiging aan toe. Niets belet de overheid om ook huiseigenaren te onteigenen. Een van de instrumenten daartoe is de uit 1952 daterende Wet verplaatsing bevolking, die tot stand is gekomen onder dreiging van de Koude Oorlog. Deze wet heeft de overheid onlangs afgestoft, gewijzigd en met ingang van 20 april jl. hernieuwd ingevoerd. Met een Koninklijk Besluit, dus zonder toestemming van de Tweede en Eerste kamer, kan de overheid burgers verplaatsen wanneer hun veiligheid in gevaar komt, het maatschappelijk leven dreigt te ontwrichten, of wanneer het leger wordt ingezet. Met de herinvoering van deze zeventig jaar oude en voor een ander doel ingevoerde wet, heeft de overheid een krachtig instrument in handen om huiseigenaren het leven zuur te maken. Zo kunnen zij worden verplicht om vluchtelingen in hun huis op te nemen en van voedsel te voorzien. Onwillige huiseigenaren worden  ongetwijfeld geconfronteerd met onteigening of confiscatie.

Niet alleen de overheid beschikt over een breed scala aan instrumenten om het eigen huis te ontvreemden. De grootbanken hebben in hun algemene voorwaarden opgenomen dat zij een woning op kosten van de eigenaar mogen laten taxeren. Is de marktwaarde te laag dan kan de bank de eigenaar verplichten het verschil aan te zuiveren. Bij onvoldoende spaargeld of  waardevolle, verkoopbare goederen, kan de bank beslag leggen op het huis. Ook wanneer de huiseigenaar elke maand trouw de hypotheeklasten heeft betaald.

Elke overheid die ontwrichtende maatregelen neemt die diep ingrijpen in het leven van haar burgers, weet dat een controle-apparaat onontbeerlijk is. In bijvoorbeeld de  voormalige DDR was dat de Stasi, die gespecialiseerd was in het verspreiden van valse geruchten en het zaaien van tweedracht. Nederland is bezig om de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) te transformeren tot Stasi, zodat burgers  gecontroleerd kunnen worden. Deze transitie is zichtbaar in het onlangs verschenen verslag van de AIVD over het jaar 2022. Deze dienst, ooit opgericht om de democratische rechtsorde en de staatsveiligheid te beschermen, bespioneert burgers en politici die kritiek uiten op de overheid. Zij worden geoormerkt als complotdenkers, verkondigers van nepnieuws en extremisten. Zij zijn een gevaar voor de samenleving en moeten daarom streng worden aangepakt. Groepen die actie voeren voor extreem strenge klimaatmaatregelen vormen daarentegen geen bedreiging, want zij streven geen ondemocratische doelen na en evenmin zijn hun methoden ondemocratisch, aldus de AIVD.

We staan aan het begin van een langjarig, zich versnellend proces, waarbij de overheid steeds verdergaande maatregelen invoert om burgers de vruchten van hun arbeid te ontnemen en hen van eigendommen te beroven. Sommigen spreken al van ‘Roverheid’. Het eerste deel van het WEF-adagium ‘you will own nothing and be happy’ wordt met sneltreinvaart werkelijkheid. Ondertussen lijkt het gros van de bevolking blijmoedig verder te dansen op de rand van een afgrond waar knechting en armoede hen wacht.

– einde artikel –

Volg ons op social media

Kijk en beluister Gezond Verstand via

Privacybeleid
Wanneer u onze website bezoekt, dan kan deze informatie via je browser opslaan voor specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt je je privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op je ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.